Dotacje

 

logo eu

Tytuł projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Beneficjent: Powiat Pruszkowski
Partnerzy: Miasto Pruszków, Miasto Piastów, Gmina Brwinów, Gmina Michałowice, Gmina Nadarzyn

Projekt zakłada budowę Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego oraz jego integrację z Systemem Wojewódzkim – SAOL. Głównym celem budowy Systemu jest wzrost poziomu bezpieczeństwa ludności przebywającej na obszarze Powiatu Pruszkowskiego.

Projekt polega na budowie i instalacji nowych elementów Systemu służących do sterowania i kontroli oraz nowych punktów alarmowych w miejscach wyznaczonych przez partnerów biorących udział w projekcie. Do nowo budowanego systemu zaimplementowane zostaną istniejące elementy Gminnych systemów. Ponadto przeprowadzona zostanie kampania informacyjna na temat zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń.
Na cele szczegółowe projektu składają się m.in.:
– poprawa funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach;
– integracja z SAOL MUW i Systemami Gminnymi;
– podniesienie świadomości społeczeństwa dot. reagowania na emitowane sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze.

Termin realizacji projektu: maj 2016 – grudzień 2017
Całkowita wartość projektu: 408 950,00 PLN
Dofinansowanie: 293 000,00 PLN
Wkład własny: 115 950,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

logo eu

Tytuł projektu: Rozwój e-usług w Powiecie Pruszkowskim

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działania 2.1 „E-usługi” Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Projekt „Rozwój e-usług w Powiecie Pruszkowskim” zakłada uruchomienie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie w celu rozpoczęcia świadczenia usług publicznych przez Powiat Pruszkowski na rzecz jego mieszkańców oraz przedsiębiorców za pomocą Internetu. Spośród ponad 300 spraw realizowanych w 17 Wydziałach, biorąc pod uwagę kwestie popytowe a także organizacyjne i finansowe, w pierwszej kolejności do wdrożenia wyodrębniono usługi do świadczenia drogą elektroniczną, które koncentrują się w 3 obszarach: – sprawy komunikacyjne, w tym: rejestracja pojazdów, wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, transport drogowy (sprawy załatwiane w Wydziale Obsługi Mieszkańców);
– sprawy dotyczące ochrony środowiska (sprawy załatwiane w Wydziale Infrastruktury i Ochrony Środowiska);
– sprawy obywatelskie załatwiane przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Wydział Obsługi Urzędu, Biuro Zarządu i Biuro Rady oraz sprawy z zakresu prawa budowlanego załatwiane przez Wydział Architektury.

Do wdrożenia w ramach projektu zaplanowano ostateczną liczbę 31 e-usług publicznych o stopniu dojrzałości co najmniej 4, kluczowych z punktu widzenia usprawnienia działań administracji publicznej, realizujące ideę przyjaznego, otwartego i nowoczesnego Urzędu. Zaoferowane w ramach projektu usługi zapewnią mieszkańcom i przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do usług publicznych, zapewnią realne oszczędności, budując konkurencyjną przewagę lokalnego biznesu oraz rozwijając kompetencje społeczeństwa informacyjnego.

Do głównych zadań w projekcie należą:
1. Budowa infrastruktury sprzętowej na potrzeby zintegrowanego systemu informatycznego.
2. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego.
3. Szkolenia podnoszące kwalifikacje z obszaru technik informatycznych.
4. Promocja i zarządzanie projektem.

Termin realizacji projektu: wrzesień 2015 – marzec 2018
Całkowita wartość projektu: 2 423 900,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 898 400,00 zł
Wkład własny Powiatu Pruszkowskiego: 525 500,00 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Przebudowa drogi  nr 3111W – realizacja ostatniego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3111W Domaniew-Brwinów, łączącej drogi wojewódzkie nr 701 i 720, stanowiącej dojazd z Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej do węzła autostrady A2 w Pruszkowie

Zadanie współfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w 2016 roku w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Inwestycja stanowi ostatni etap przebudowy drogi powiatowej 3111W łączącej drogę wojewódzką nr 701 i 720. Zadanie obejmuje dwa odcinki drogi o łącznej długości 1937,40 mb, tj. od Moszny do wiaduktu nad A2 w Koszajcu oraz od wiaduktu w Koszajcu do mostu na rzece Zimna Woda w Parzniewie.

Okres realizacji zadania: czerwiec – sierpień 2016 rok

Całkowita wartość zadania: 3 120 510,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa: 1 558 622,00 zł

Wkład własny Powiatu Pruszkowskiego: 1 171 917,87 zł

Wkład partnera – Gminy Brwinów: 389 970,13 zł

logoo

Tytuł projektu: Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W – ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańska oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W – ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańska oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 2 692 422,14 zł

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej umożliwi odprowadzenie wód deszczowych z wymienionych ulic do zbiorników retencyjnych, a następnie w sposób prawidłowy do rzeki Utraty. W chwili obecnej wody deszczowe odprowadzane do rzeki Utraty są zanieczyszczone. Nie ma retencjonowania. Istniejące studzienki chłonne nie są wystarczającym sposobem na gromadzenie wody deszczowej. Zaprojektowana inwestycja znacznie poprawi komfort życia okolicznych mieszkańców oraz wpłynie korzystnie na poprawę środowiska naturalnego w tym rejonie.

Okres realizacji zadania: sierpień 2016 r. – czerwiec 2018 r.

Całkowita wartość zadania:                                  2 838 472,60

Pożyczka ze środków WFOSiGW:                      2 692 422,14

Wkład własny Powiatu Pruszkowskiego:                  146 050,46