Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

Dotacje

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT PRUSZKOWSKI DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Projekty dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich:

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

Rozwój e-usług w Powiecie Pruszkowskim

Budowa Zintegrowanego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)

cppc

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

Wsparcie dla Mazowsza

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach Powiatu Pruszkowskiego (L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie, L.O. im. T. Zana w Pruszkowie oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie)

WPR Wsparcie Pomoc Rozwój

 

Projekty dofinansowane z innych źródeł zewnętrznych
(m.in. budżet państwa, budżet Województwa Mazowieckiego)

Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pruszkowie

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej

Remont hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowegow Pruszkowie

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Pruszkowie

Przebudowa skrzyżowania drogi nr 3116W Al. Armii Krajowej i dróg gminnych ul. Ks. Józefa i ul. Andrzeja w Pruszkowie

Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi nr 3124W ul. Powstańców i drogi nr 3127W ul. Plantowej oraz drogi gminnej ul. Stalowej w Pruszkowie

Strategia rozwoju elektromobilności Powiatu Pruszkowskiego na lata 2019-2040

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3102 Al. Kasztanowej i dróg gminnych ul. Osiedlowej i ul. Młodości w m. Rusiec gm. Nadarzyn

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Pruszkowie

Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Pruszkowskim – inwestycja w infrastrukturę oraz w edukację mieszkańców (etap II)

Ławka Niepodległości dla samorządów

Otwórz oczy i powiedz STOP – bezpieczni w Powiecie Pruszkowskim – www.empatyczni-otworz-oczy.zowpiastow.pl

Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Pruszkowskim – inwestycja w infrastrukturę oraz w edukację mieszkańców

Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do opieki profilaktycznej nad ciężarnymi i noworodkami oraz wczesnego wykrywania nowotworów

Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 3114W w Pęcicach

Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+

Przebudowa drogi nr 3114W – ul. Regulskiej na odcinku od ul. Bodycha do torów kolejki WKD (I i II etap)

Przebudowa i modernizacja infrastruktury AOS, POZ (NiSOZ) oraz Szpitala Powiatowego w Pruszkowie, dla zapewnienia wymogów opieki koordynowanej oraz dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Budowa sali gimnastycznej przy LO im. T. Zana w Pruszkowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6

Przebudowa mostu przez rz. Zimna Woda w Nadarzynie w ciągu drogi powiatowej nr 3106W

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W – ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty

Przebudowa drogi nr 3111W – realizacja ostatniego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3111W Domaniew-Brwinów, łączącej drogi wojewódzkie nr 701 i 720, stanowiącej dojazd z Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej do węzła autostrady A2 w Pruszkowie

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst