Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Dotacje

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT PRUSZKOWSKI DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Projekty dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich:

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

Rozwój e-usług w Powiecie Pruszkowskim

Budowa Zintegrowanego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)

cppc

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

Wsparcie dla Mazowsza

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.(2021)

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach Powiatu Pruszkowskiego (L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie, L.O. im. T. Zana w Pruszkowie oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie)

WPR Wsparcie Pomoc Rozwój

 

Projekty dofinansowane z innych źródeł zewnętrznych
(m.in. budżet państwa, budżet Województwa Mazowieckiego)

 

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Doposażenie Doposażenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego (BO) w Szpitalu SPZ ZOZ w Pruszkowie realizującego potrzeby medyczne Oddziałów: Ginekologiczno- Położniczego, Chirurgii Ogólnej przez zakup/wymianę aparatury medycznej niezbędnej do zabezpieczenia funkcjonalnego BO (w tym centralnej Sterylizacji dla BO)

RFRD 2021 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Pruszkowie na ul. Długiej i Mostowej na drogach nr DP 3138W i DG 310825W

RFRD 2021  – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach  dla pieszych w Walendowie na ul. Nad Utratą i Stawowej na drogach nr DP 2860W i DG 310378W

RFRD 2021 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach  dla pieszych w Regułach na Alei Powstańców Warszawy i drodze gminnej na drogach nr DP 3114W i DG 311276W

RFRD 2021 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brwinowie na ul. Sportowej i Żwirowej na drogach nr DP 3127W i DG 311414W

RFRD 2021 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Piastowie na ul. Dworcowej na drodze nr DP 3129W

RFRD 2021 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Sękocinie Nowym na Alei Krakowskiej i ul. Leszczynowej na drogach nr DP 3145W i DP 3117W

Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica w Pruszkowie

RFIL – Rozbudowa DP 3143W ul. Sienkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ulicą bez nazwy (rondo) do skrzyżowania z ul. Kościuszki, z budową nowego odcinka ul. Sienkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Parkową wraz z rozbudową ul. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z Aleją Wojska Polskiego, a także rozbudowie ul. Parkowej przy skrzyżowaniu z ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie

RFIL – Wykonanie prac projektowych, budowlanych nowo wybudowanego pawilonu D SPZZOZ w Pruszkowie w zakresie „Zaprojektuj i wybuduj centralną sterylizację” zgodnie z istniejącym PFU oraz jako kolejnej części zadania – „Zaprojektuj” oddział zabiegowy – oddział 22 łóżkowy z izolatką

Budowa obiektu mostowego (kładki) na rzece Utracie w ciągu ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych przy drodze powiatowej nr 3111W w miejscowości Moszna Wieś

Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Pruszkowie

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021

Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pruszkowie

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej

Remont hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowegow Pruszkowie

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Pruszkowie

Przebudowa skrzyżowania drogi nr 3116W Al. Armii Krajowej i dróg gminnych ul. Ks. Józefa i ul. Andrzeja w Pruszkowie

Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi nr 3124W ul. Powstańców i drogi nr 3127W ul. Plantowej oraz drogi gminnej ul. Stalowej w Pruszkowie

Strategia rozwoju elektromobilności Powiatu Pruszkowskiego na lata 2019-2040

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3102 Al. Kasztanowej i dróg gminnych ul. Osiedlowej i ul. Młodości w m. Rusiec gm. Nadarzyn

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Pruszkowie

Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Pruszkowskim – inwestycja w infrastrukturę oraz w edukację mieszkańców (etap II)

Ławka Niepodległości dla samorządów

Otwórz oczy i powiedz STOP – bezpieczni w Powiecie Pruszkowskim – www.empatyczni-otworz-oczy.zowpiastow.pl

Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Pruszkowskim – inwestycja w infrastrukturę oraz w edukację mieszkańców

Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do opieki profilaktycznej nad ciężarnymi i noworodkami oraz wczesnego wykrywania nowotworów

Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 3114W w Pęcicach

Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+

Przebudowa drogi nr 3114W – ul. Regulskiej na odcinku od ul. Bodycha do torów kolejki WKD (I i II etap)

Przebudowa i modernizacja infrastruktury AOS, POZ (NiSOZ) oraz Szpitala Powiatowego w Pruszkowie, dla zapewnienia wymogów opieki koordynowanej oraz dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Budowa sali gimnastycznej przy LO im. T. Zana w Pruszkowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6

Przebudowa mostu przez rz. Zimna Woda w Nadarzynie w ciągu drogi powiatowej nr 3106W

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W – ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty

Przebudowa drogi nr 3111W – realizacja ostatniego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3111W Domaniew-Brwinów, łączącej drogi wojewódzkie nr 701 i 720, stanowiącej dojazd z Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej do węzła autostrady A2 w Pruszkowie

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst