• Lidia Truszkowska

  Skarbnik Powiatu Pruszkowskiego

  Lidia Truszkowska

  e-mail: skarbnik@powiat.pruszkow.pl

  tel.: 22 738 14 04

  fax: 22 728 92 47

  Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budżetu Powiatu. Do zadań i kompetencji skarbnika Powiatu należy prowadzenie gospodarki finansowej i nadzór nad terminową realizacją zobowiązań finansowych Powiatu oraz ich zaciąganie w sposób zgodny z przyjętym budżetem oraz dostosowany do jego bieżącego wykonania.

  Skarbnikowi podlega służbowo bezpośrednio Wydział Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

 • Małgorzata Kucharska

  Sekretarz Powiatu

  Małgorzata Kucharska

  Sekretarzowi podlegają służbowo bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Pruszkowie:

  • Wydział Obsługi Urzędu – z wyłączeniem administrowania nieruchomościami powiatowymi;
  • Wydział Obsługi Mieszkańców.
 • Zygmunt Laskowski

  NACZELNIK BIURA RADY

  Zygmunt Laskowski

  e-mail: zygmunt.laskowski@powiat.pruszkow.pl

  tel.: 22 73 81 476

  Do zadań Biura Rady należy w szczególności:

  • prowadzenie dokumentacji pracy Rady Powiatu oraz komisji Rady Powiatu, w tym merytoryczne i techniczne przygotowanie, czuwanie nad prawidłowym przygotowaniem i przebiegiem oraz dokumentowaniem sesji Rady Powiatu oraz posiedzeń komisji Rady Powiatu;
  • prowadzenie rejestru uchwał Rady Powiatu oraz ich publikacja;
  • monitorowanie realizacji uchwał Rady Powiatu w zakresie dotyczącym Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu;
  • kompleksowe prowadzenie spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na zapytania, wnioski i interpelacje Radnych;
  • prowadzenie spraw z zakresu obsługi reprezentacyjnej prezydium Rady Powiatu;
  • wykonywanie pozostałych zadań z zakresu obsługi Rady Powiatu wynikających z przepisów prawa w tym ustaw i statutu powiatu.
 • Urszula Boniewska

  Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów

  Urszula Boniewska

  e-mail: finanse@powiat.pruszkow.pl

  tel.: 22 73 81 421

  Do zakresu działania Wydziału Budżetu i Finansów należy w szczególności obsługa finansowo-księgowa budżetu powiatu, starostwa, dochodów Skarbu Państwa oraz sprawozdawczość budżetowa i finansowa.

   

   

 • Witold Dąbrowski

  Naczelnik Wydziału Obsługi Urzędu

  Witold Dąbrowski

  e-mail: wdabrowski@powiat.pruszkow.pl

  tel.: 22 738 14 14

  Do zakresu działania Wydziału Obsługi Urzędu należy kompleksowa obsługa urzędu,
  a w szczególności:

  • archiwizacja dokumentacji urzędowej;
  • administrowanie bezpieczeństwem informacji;
  • gospodarowanie składnikami majątkowymi starostwa;
  • administrowanie i utrzymanie powiatowych obiektów administracyjnych;
  • sprawy kadrowe;
  • zamówienia publiczne;
  • obsługa informatyczna;
  • prowadzenie biura rzeczy znalezionych.
 • Zbigniew Rzeczycki

  Naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców

  Zbigniew Rzeczycki

  e-mail: zrzeczycki@powiat.pruszkow.pl

  tel.: 22 738 15 55

 • Wanda Ilska

  Naczelnik Wydziału Architektury

  Wanda Ilska

  e-mail: architektura@powiat.pruszkow.pl

  tel.: 22 738 15 90

  Do zakresu działania Wydziału Architektury należy w szczególności prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, a także opiniowanie i uzgadnianie spraw z zakresu planowania przestrzennego.

 • Monika Olczyk-Twardowska

  Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

  Monika Olczyk-Twardowska

  e-mail: molczyk@powiat.pruszkow.pl

  tel.: 22 738 15 18

  Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

  • wykonywanie zadań powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej;
  • gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości;
  • gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.
 • Paweł Kostrzewski

  Naczelnik Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska

  Paweł Kostrzewski

  e-mail: pkostrzewski@powiat.pruszkow.pl

  tel.: 22 738 14 64

  Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych należy w szczególności przygotowanie i prowadzenie inwestycji oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych dla potrzeb powiatu.

   

   

 • Piotr Aniołek

  Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych

  Piotr Aniołek

 • Joanna Hajdukiewicz

  Kierownik Zespołu Ochrony Zdrowia

  Joanna Hajdukiewicz

  e-mail: joanna.hajdukiewicz@powiat.pruszkow.pl

  tel.: 22 73 81 406

  Do zakresu działania Zespołu Ochrony Zdrowia należy promocja i ochrona zdrowia oraz nadzór nad Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołem Ośrodków Wsparcia i powiatowymi domami opieki społecznej.

 • Waldemar Pielat

  Kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego

  Waldemar Pielat

  e-mail: wpielat@powiat.pruszkow.pl

  tel.: 22 734 08 88

  Do zakresu działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy wykonywanie zadań określonych ustawami należących do kompetencji starosty, powiatu lub jego organów, w szczególności w zakresie obronności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

   

   

 • Adam Bieńkowski

  Koordynator Zespołu Radców Prawnych

  Adam Bieńkowski

  e-mail: abienkowski@powiat.pruszkow.pl

  tel.: 22 738 14 52

  Do zakresu działania Zespołu Radców Prawnych należy w szczególności:

  • zapewnienie obsługi prawnej starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu w sprawach stawianych pod obrady zarządu i rady;
  • reprezentowanie starostwa przed organami administracji i sądami w sprawach;
  • opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji, umów i porozumień;
  • udzielanie wyjaśnień w sprawach obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania powiatu,
   jego organów i jednostek organizacyjnych.

   

   

 • Katarzyna Kucharska

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów

  Katarzyna Kucharska

  Tel.: 738 14 50, e-mail: rzecznik.konsumentow@powiat.pruszkow.pl
  Miejsce urzędowania: Pruszków, ul. Drzymały 30, pokój nr 102 (I piętro)

  Przyjęcia interesantów:
  poniedziałek: godz. 9:00 – 17.00,
  wtorek-piątek: godz. 9:00 – 15.00

  Do zakresu działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności wykonywanie zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w przepisach odrębnych. Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany staroście i ponosi przed nim odpowiedzialność. Rzecznik w terminie do dnia 31 marca każdego roku przedkłada staroście do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

 • Kamila Sikorska

  Geolog Powiatowy

  Kamila Sikorska

  e-mail: ksikorska@powiat.pruszkow.pl

  tel.: 22 738 14 79

  Do zakresu działania Geologa Powiatowego należą zadania z zakresu administracji geologicznej pierwszej instancji. Geolog Powiatowy podlega bezpośrednio staroście.