• Lidia Truszkowska

  Skarbnik Powiatu Pruszkowskiego

  Lidia Truszkowska

  e-mail: skarbnik@powiat.pruszkow.pl

  tel.: 22 738 14 04

  fax: 22 728 92 47

  Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budżetu powiatu. Do zadań i kompetencji skarbnika powiatu należy prowadzenie gospodarki finansowej i nadzór nad terminową realizacją zobowiązań finansowych powiatu oraz ich zaciąganie w sposób zgodny z przyjętym budżetem oraz dostosowany do jego bieżącego wykonania.

 • Małgorzata Kucharska

  Sekretarz Powiatu

  Małgorzata Kucharska

 • Piotr Borowiec

  Naczelnik Biura Rady i Zarządu

  Piotr Borowiec

  e-mail: pborowiec@powiat.pruszkow.pl

  tel.: 22 738 15 26

  Do zakresu działania Biura Zarządu należy kompleksowa obsługa rady i zarządu, a w szczególności:

  • prowadzenie dokumentacji pracy rady;
  • prowadzenie rejestru uchwał rady oraz ich przechowywanie;
  • organizowanie sesji rady i posiedzeń komisji oraz udostępnianie radnym projektów uchwał
   i innych materiałów w sposób określony w statucie powiatu;
  • prowadzenie rejestru interpelacji, zapytań i wniosków radnych oraz nadzór nad terminowością udzielania odpowiedzi;
  • prowadzenie dokumentacji pracy zarządu;
  • przekazywanie pod obrady zarządu zaopiniowanych projektów uchwał z komórek organizacyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu;
  • zawiadamianie o terminach obrad zarządu komórek organizacyjnych starostwa, jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży oraz gin powiatu;
  • prowadzenie rejestru uchwał zarządu, ich przekazywanie oraz publikacja;
  • prowadzenie rejestru instytucji kultury powiatu pruszkowskiego;
  • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań organizatora wobec powiatowych instytucji kultury, a także zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pruszkowskiego;
  • organizowanie uroczystości powiatowych patriotyczno-narodowych, rocznicowych
   oraz imprez promocyjnych i okolicznościowych;
  • wspieranie jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie podejmowanych działań promocyjnych i kreowania pozytywnego wizerunku powiatu;
  • utrzymywanie i poszerzanie efektywnych relacji starostwa i powiatu ze środkami publicznego przekazu, a także bieżąca analiza informacji prasowych.
 • Ewa Rędzikowska

  Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów

  Ewa Rędzikowska

  e-mail: finanse@powiat.pruszkow.pl

  tel.: 22 738 14 21

  Do zakresu działania Wydziału Budżetu i Finansów należy w szczególności obsługa finansowo-księgowa budżetu powiatu, starostwa, dochodów Skarbu Państwa oraz sprawozdawczość budżetowa i finansowa.

   

   

 • Witold Dąbrowski

  Naczelnik Wydziału Obsługi Urzędu

  Witold Dąbrowski

  e-mail: wdabrowski@powiat.pruszkow.pl

  tel.: 22 738 14 14

  Do zakresu działania Wydziału Obsługi Urzędu należy kompleksowa obsługa urzędu,
  a w szczególności:

  • archiwizacja dokumentacji urzędowej;
  • administrowanie bezpieczeństwem informacji;
  • gospodarowanie składnikami majątkowymi starostwa;
  • administrowanie i utrzymanie powiatowych obiektów administracyjnych;
  • sprawy kadrowe;
  • zamówienia publiczne;
  • obsługa informatyczna;
  • prowadzenie biura rzeczy znalezionych.
 • Zbigniew Rzeczycki

  Naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców

  Zbigniew Rzeczycki

  e-mail: zrzeczycki@powiat.pruszkow.pl

  tel.: 22 738 15 55

 • Wanda Ilska

  Naczelnik Wydziału Architektury

  Wanda Ilska

  e-mail: architektura@powiat.pruszkow.pl

  tel.: 22 738 15 90

  Do zakresu działania Wydziału Architektury należy w szczególności prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, a także opiniowanie i uzgadnianie spraw z zakresu planowania przestrzennego.

 • Monika Olczyk-Twardowska

  Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

  Monika Olczyk-Twardowska

  e-mail: molczyk@powiat.pruszkow.pl

  tel.: 22 738 15 18

  Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

  • wykonywanie zadań powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej;
  • gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości;
  • gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.
 • Paweł Kostrzewski

  Naczelnik Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska

  Paweł Kostrzewski

  e-mail: pkostrzewski@powiat.pruszkow.pl

  tel.: 22 738 14 64

  Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych należy w szczególności przygotowanie i prowadzenie inwestycji oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych dla potrzeb powiatu.

   

   

 • Piotr Aniołek

  Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych

  Piotr Aniołek

 • Waldemar Pielat

  Kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego

  Waldemar Pielat

  e-mail: wpielat@powiat.pruszkow.pl

  tel.: 22 734 08 88

  Do zakresu działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy wykonywanie zadań określonych ustawami należących do kompetencji starosty, powiatu lub jego organów, w szczególności w zakresie obronności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

   

   

 • Adam Bieńkowski

  Koordynator Zespołu Radców Prawnych

  Adam Bieńkowski

  e-mail: abienkowski@powiat.pruszkow.pl

  tel.: 22 738 14 52

  Do zakresu działania Zespołu Radców Prawnych należy w szczególności:

  • zapewnienie obsługi prawnej starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu w sprawach stawianych pod obrady zarządu i rady;
  • reprezentowanie starostwa przed organami administracji i sądami w sprawach;
  • opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji, umów i porozumień;
  • udzielanie wyjaśnień w sprawach obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania powiatu,
   jego organów i jednostek organizacyjnych.

   

   

 • Radosław Skrzeczkowski

  Audytor Wewnętrzny

  Radosław Skrzeczkowski

  e-mail: radoslaw.skrzeczkowski@powiat.pruszkow.pl

  tel.: 22 738 15 98

  Do zakresu działania Audytora Wewnętrznego należy w szczególności prowadzenie działań audytu wewnętrznego w komórkach organizacyjnych starostwa i powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz spraw z zakresu zarządzania ryzykiem.

   

 • Katarzyna Kucharska

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów

  Katarzyna Kucharska

  e-mail: rzecznik.konsumentow@powiat.pruszkow.pl

  tel.: 22 738 14 50

  Do zakresu działania Powiatowego Rzecznik Konsumentów należy w szczególności wykonywanie zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w przepisach odrębnych. Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany staroście i ponosi przed nim odpowiedzialność. Rzecznik w terminie do dnia 31 marca każdego roku przedkłada staroście do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

 • Kamila Sikorska

  Geolog Powiatowy

  Kamila Sikorska

  e-mail: ksikorska@powiat.pruszkow.pl

  tel.: 22 738 14 79

  Do zakresu działania Geologa Powiatowego należą zadania z zakresu administracji geologicznej pierwszej instancji. Geolog Powiatowy podlega bezpośrednio staroście.