Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Rezerwaty przyrody

REZERWATY PRZYRODY, OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU I POMNIKI PRZYRODY

Rezerwat „Młochowski Grąd”
Na południowych rubieżach powiatu, w gminie Nadarzyn znajduje się rezerwat przyrody, „Młochowski Grąd”, którego nazwa wywodzi się od uroczyska leśnego ”Młochów” pospolicie zwanego Lasem Młochowskim.

Rezerwat "Młochowski Grąd"

Rezerwat „Młochowski Grąd”

Rezerwat utworzony został w latach 80-tych. Powierzchnia rezerwatu „Młochowski Grąd” wynosi 27 ha. Celem utworzenia tego rezerwatu leśnego było zachowanie resztek naturalnych zbiorowisk leśnych z panującym zespołem grądu wysokiego i fragmentem boru mieszanego kontynentalnego. Rezerwat „Młochowski Grąd” jest udostępniony dla spacerowiczów, którzy mogą korzystać z dróg leśnych oraz szlaku turystycznego. W bezpośrednim sąsiedztwie Stawów Raszyńskich znajduje się rezerwat przyrody nie ożywionej, „Źródliska Laszczki” skąd biorą początek dwa niewielkie cieki stanowiące bezpośrednie źródło zasilania w wodę Stawów Raszyńskich.

Rezerwat „Młochowski Łęg”

Powierzchnia drugiego znajdującego się na terenie uroczyska „Młochów” – rezerwatu „Młochowski Łęg” wynosi 12,04 ha, w większości zajmowana jest przez zbiorowiska łęgowe w dolinie rzeki Utraty, której szerokość w tym biegu wynosi 1,20-1,80m. Rezerwat chroni pospolity niegdyś typ lasu łęgowego oraz niewielkie fragmenty zbiorowisk grądowych.

Rezerwat „Młochowski Łęg”

Rezerwat „Młochowski Łęg”


Rezerwat „Stawy Raszyńskie”

Rezerwat „Stawy Raszyńskie”

Rezerwat „Stawy Raszyńskie”

Rezerwat przyrody „Stawy Raszyńskie” znajduje się we wschodniej części powiatu. Rezerwat ten został utworzony w 1978 r. Jego powierzchnia wynosi 110 ha, z czego ok. 90 ha to stawy, resztę stanowią łąki, groble i niewielkie kompleksy lasów olszowych. „Stawy Raszyńskie” są rezerwatem faunistycznym jedynym rezerwatem tego typu w okolicach Warszawy. Celem ochrony jest zachowanie biotopów lęgowych wielu rzadkich gatunków ptaków oraz żerowisk i miejsc odpoczynku ptaków przelotowych. Obecnie występują na terenie rezerwatu 42 gatunki ptaków wodno-błotnych oraz 52 inne gatunki ptaków, a ok. 50 gatunków przebywa tu dodatkowo w okresie przelotów. Krajobraz stawów urozmaicają niewielkie kępy łęgowych lasów olszowych oraz potężne okazy topól i wierzb, w otoczeniu rezerwatu występują dziko żyjące ssaki: lisy, kuny domowe, tchórze, zające i sarny.


Obszar chronionego krajobrazu.

Rozporządzeniem Nr 218 z dnia 6 lipca 2001 r. Wojewoda Mazowiecki dokonał zmiany Rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn 16 września 1997 r. nr 43, poz. 149). Zgodnie z ww. rozporządzeniem w

Obszar chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu

granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOChK) wyodrębnia się strefę szczególnej ochrony ekologicznej obejmującą tereny, które decydują o potencjale biotycznym obszarów i strefę ochrony urbanistycznej obejmującej wybrane tereny wsi i miast oraz obszary o wzmożonym naporze urbanizacyjnym, posiadające szczególne wartości przyrodnicze. Granica Warszawskiego Obszar Chronionego Krajobrazu w powiecie pruszkowskim rozciąga się w promieniu 10 km od miasta Pruszkowa. Szczegółowy opis granic WOChK w poszczególnych gminach znajduje się w Załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 218 Wojewody Mazowieckiego. W rozporządzeniu mowa jest o „ochronie wyróżniających się ekosystemów i powiązaniu ich z krajowym systemem obszarów chronionych”.

W obrębie granic miasta Pruszkowa został wytyczony obszar strefy szczególnej ochrony ekologicznej o znaczeniu regionalnym, obejmujący tereny miasta o zwiększonej wartości przyrodniczej. Strefa zasięgu obszarów o znaczeniu ekologicznym obejmuje koryto rzeki Utraty wraz z przylegającym ekosystemem łąkowym. W skład tej strefy wchodzą m.in.: tereny leśne i parkowe Szpitala Specjalistycznego w Tworkach, zabytkowy obszar Parku Potulickich, Park Anielin, Park Sokoła oraz Ogrody Pałacowe na Żbikowie rozciągające się w widłach rzeki Utraty i Żbikówki. Drugi kompleks zieleni parkowej to tereny miasta Piastowa leżącego w północnej części powiatu stanowią: park przy ulicy 11-go listopada i Dworcowej, park przy ulicy St. Kostki, skwer przy Zgody i przy ulicy Słonecznej.


Pomniki przyrody

W granicach powiatu pruszkowskiego znajduje się około 150 drzew pojedynczych będących pomnikami przyrody, z których na szczególną uwagę zasługują:
– lipa drobnolistna znajdująca się w Pęcicach,
– dąb szypułkowy o wysokości 25 m rosnący obok Gajówki Chojak,
– lipa drobnolistna o pięknym pokroju i wysokości 29 m rosnąca we wsi Owczarnia – Willa Kazimierówka,
– miłorząb dwuklapkowy – bardzo rzadki okaz łączący cechy drzewa liściastego i iglastego o wysokości 15 m rosnący przy ulicy Rynek w Brwinowie.

Na terenie powiatu zlokalizowanych jest 10 alei zabytkowych w wieku 70-140 lat z gatunkiem głównym lipa drobnolistna. Do ciekawszych zaliczane są „Aleje Zosiańskie” z 43 lipami w Otrębusach. Na terenie miasta Piastowa, przy ulicy Bema znajduje się pomnik przyrody – dąb szypułkowy „Bartuś”.

Informacje są przygotowane na podstawie opracowanego w roku 2007 na zlecenie Powiatu Pruszkowskiego przez firmę AQUAGEO – Michał Fic „Regionalnego Program Rozwoju Gmin i Powiatu Pruszkowskiego Zlewni Utraty – PROGRAM UTRATA”.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst