Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do Starosty Pruszkowskiego

Panie Starosto. Mam pytanie dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej. Mam więcej niż 26 lat, lecz mniej niż 65 lat, nie jestem weteranem ani kombatantem, nie posiadam też Karty Dużej Rodziny ani nie jestem ofiarą katastrofy naturalnej czy klęski żywiołowej. Mam za to orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Czy mogę skorzystać z takiej pomocy? Być może, brak tej grupy ludzi w informacji to niedopatrzenie a może nie przysługuje. Skoro nie przysługuje, to jaka jest tego przyczyna?

Jacek

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku,

W odpowiedzi na pytanie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej przysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 3 lutego 2017 r. wyjaśniam, że krąg osób uprawnionych, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna, określa art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z 2016 r. poz. 186). Wśród uprawnionych ustawa wymienia osobę:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
  o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
 • która jest w ciąży.

Jak wynika z przedstawionego katalogu, ustawodawca nie przewidział niepełnosprawności jako przesłanki stanowiącej uprawnienie do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst