Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do Starosty Pruszkowskiego

Pytanie:

Panie Starosto, jakie środki zewnętrzne pozyskał zespół pozyskiwania funduszy w 2015 roku? Proszę nie wymieniać dofinansowania przebudowy 3111W ponieważ ww. wniosek został przygotowany przez gminę Brwinów.

Mieszkaniec

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

wniosek o dofinansowanie pn. „Przebudowa drogi nr 3111W – realizacja ostatniego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3111W Domaniew-Brwinów, łączącej drogi wojewódzkie nr 701 i 720, stanowiącej dojazd z Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej do węzła autostrady A2 w Pruszkowie” został przygotowany wspólnie przez Powiat Pruszkowski i Gminę Brwinów. Bez wspólnego przygotowania oraz finansowania tej inwestycji, nie byłoby szans na uzyskanie dofinansowania.

Poniżej przedstawiam zestawienie złożonych wniosków o dofinansowanie zewnętrzne. Jednocześnie informuję, że ze względu na złożoną oraz długotrwałą procedurę oceny wniosków, dopiero w II kwartale będzie wiadomo, które złożone wnioski otrzymają dofinansowanie.

  1. „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej oraz e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej” – wniosek w trakcie oceny formalnej

Wniosek złożony w ramach:

Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

Wartość ogółem:          3 723 603,60 zł w tym:

2 978 882,88 zł (dofinansowanie EFRR 80%)

   744 720,72 zł (wkład własny 20%)

 

 

  1. „Rozwój e-usług w Powiecie Pruszkowskim” – wniosek w trakcie oceny merytorycznej

Wniosek złożony w ramach:

Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

Wartość ogółem:          2 423 900,00 zł w tym:

Koszty kwalifikowane:       2 373 000,00 zł

1 898 400,00 zł (dofinansowanie EFRR 80%)

474 600,00 zł (wkład własny 20%)

Dodatkowo Powiat Pruszkowski pokryje ze środków własnych koszty niekwalifikowane
w wysokości 50 900,00 zł

 

 

  1. „Budowa zintegrowanego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego” – wniosek w trakcie oceny formalnej.

 

Wniosek złożony w ramach:

Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

Wartość ogółem:          408 950,00 zł w tym:

Koszty kwalifikowane:       408 950,00 zł

327 160,00 zł (dofinansowanie EFRR 80%)

81 790,00 zł (wkład własny 20%)

 

  1. „Przebudowa drogi nr 3111W – realizacja ostatniego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3111W Domaniew-Brwinów, łączącej drogi wojewódzkie nr 701 i 720, stanowiącej dojazd z Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej do węzła autostrady A2 w Pruszkowie” – wniosek zatwierdzony do dofinansowania

 

Wniosek złożony w ramach:

Programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

 

Wartość ogółem:         4 801 147,61 zł, w tym:

2 400 573,00 zł dotacja z budżetu państwa (50%)

1 800 574,61 zł wkład własny Powiatu Pruszkowskiego (37,50%)

600 000,00 zł udział Gminy Brwinów (12,50%)

 

  1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3121W w zakresie budowy chodnika, remontu istniejących zjazdów oraz wykonania odwodnienia w Gminie Raszyn” – wniosek nie uzyskał dofinansowania

 

Wniosek złożony w ramach:

Programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

 

Wartość ogółem:            837 385,78 zł, w tym:

418 692,00 zł dotacja z budżetu państwa (50%)

203 693,78 zł wkład własny Powiatu Pruszkowskiego (24,32%)

215 000,00 zł dotacja Gminy Raszyn (25,68%)

 

 

Wnioski o dofinansowanie w których Powiat Pruszkowski występuje w roli partnera

 

  1. „Rozbudowa ulicy Przejazdowej w Pruszkowie łączącej węzeł „Pruszków” Autostrady A2 z drogą wojewódzką nr 719 oraz z drogami wojewódzkimi nr 701 i nr 718 w ramach tworzonej tzw. „Południowo-Zachodniej Obwodnicy Miasta Pruszkowa – Etap II” – wniosek uzyskał dofinansowanie

 

Wniosek złożony przez Miasto Pruszków w ramach:

Programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

 

Powiat na realizację zadania zabezpieczy środki finansowe w budżecie na rok 2016
w wysokości 1 600 000,00 zł

 

  1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” – wniosek w trakcie oceny merytorycznej

 

Wniosek złożony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach:

Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

Wartość ogółem:                98 262 303,00 zł w tym:

78 609 842,00 zł (dofinansowanie EFRR 80%)

                                              19 652 461,00 zł (wkład własny Samorządu Województwa              Mazowieckiego, gmin i powiatów biorących udział w projekcie 20%)

                                                    292 493,27 zł (wkład własny Powiatu Pruszkowskiego zgodnie z umową)

 

Wartość szacunkowa prac do wykonania w ramach modernizacji EGIB i konwersji mapy zasadniczej do postaci cyfrowej dla potrzeb starostwa wynosi   5 794 800,00 zł.

Wkład własny zabezpieczony w WPF na lata 2016-2018: 1 200 000,00 zł.

  

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst