Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Dotyczy: Skup złomu i metali kolorowych 05-090 Raszyn, Rybie, ul. Kanarka 7.
Z informacji w systemie Regon sprawa dotyczy firmy Renobut, ul. Kanarka 7, Rybie, 05-090 Raszyn, REGON: 011694675, NIP: 5221608866.
W związku ze zwiększającą się uciążliwością związaną z funkcjonowaniem skupu złomu zlokalizowanego Rybie, ul. Kanarka 7, bardzo proszę o informację na jakiej podstawie i na jaką działalność zostało wydane zezwolenie w tym zakresie, moje pytanie dotyczy szczególnie przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym uciążliwości spowodowanej hałasem.Czy firma posiada w ogóle pozwolenie na prowadzenie tej działalności w takim zakresie i czy uzyskała stosowne zezwolenia i czy zostały okreslone normy prowadzenia takiej działalności. Jeżeli tak proszę o przeprowadzenie kontroli składowiska w w trybie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem faktu, że firma prowadzi działalność nie tylko na posesji Kanarka 7, ale także na tyłach tej posesji (wjazd do składowiska od ul. Słowiczej, Rybie). Dodam , że do składowiska przylegają działki przeznaczone na cele mieszkaniowe.

Z firmy, która zajmowała się skupem makulatury, metali kolorowych i złomu obsługującej lokalne potrzeby mieszkańców, firma rozpoczęła działalność na skalę, która nie pozwala na funkcjonowanie na terenie przeznaczonym na cele mieszkaniowe. Niestety firma zajmuje na działalność kolejne działki. Od jakiegoś czasu firma zajęła pod działalność gospodarczą teren na działce zlokalizowanej na tyłach posesji Rybie, ul.  Kanarka 7, Rybie.   Z niepokojem obserwuję, iż na cele działalności zajmowane są kolejne metry posesji.  Jednocześnie skala działalność znacznie się rozszerzyła, w tym wykonane zostało ogrodzenie znacznej części terenu. Do firmy dowożony jest złom z innych lokalizacji. Przewozy realizowane są pojazdami o dużej ładowności. Na terenie firmy ma miejsce segregacja złomu, przerzucanie, ubijanie ciężkim sprzętem, ładowanie do specjalnych kontenerów i odbiór towaru samochodami ciężarowymi. Szczególnie uciążliwy jest hałas, który związany jest z ubijaniem złomu specjalistycznymi chwytakami oraz segregowanie złomu, które odbywa się 12 miesięcy w roku, 6 dni w tygodniu. Prace na terenie złomowiska mają miejsce także w soboty. Dodatkowo obok uciążliwości spowodowanych hałasem, prace na złomowisku, w tym ubijanie złomu, ładowanie ich do kontenerów i transport wysokotonażowymi pojazdami powodują uciążliwe dla mieszkańców wibracje.

Jeżeli potrzebne będzie w tej sprawie oficjalne pismo, proszę o informację.
Renata

Odpowiedź:

Pani Renato,

Firma „RENOBUT” zarejestrowaną w miejscowości Rybie przy ul. Kanarka 7, gm. Raszyn posiada moją decyzję z dnia 26 października 2012 r w sprawie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów. Zezwolenie wydane zostało zgodnie z właściwością miejscową na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy, jak również zawiera wszystkie elementy określone w art. 28 ust. 4 obowiązującej w dniu wydania decyzji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.).

Opisane działania we wniosku o wydanie ww. decyzji dotyczyły kontynuacji działalności w zakresie zbierania odpadów na terenie posesji przy ul. Kanarka 7 w miejscowości Rybie i transportu odpadów na terenie całego kraju.

Starosta jako organ ochrony środowiska może kontrolować podmioty korzystające ze środowiska, dla których jest właściwym organem do wydania ww. zezwoleń, w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska dotyczących zezwolenia na transport i zbieranie odpadów.

W związku z przekazanymi przez Panią informacjami dotyczącymi uciążliwości działalności firmy na terenie objętym decyzją w zakresie zbierania odpadów, przeprowadzona zostanie kontrola przez upoważnionych pracowników Starostwa w celu ustalenia czy nie zostały naruszone warunki określone w przedmiotowej decyzji.

Natomiast w kwestii dotyczącej hałasu uprzejmie informuję, że nie wydawałam dla firmy „RENOBUT” decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2013 r., poz. 1232). Podstawą do wydania takiej decyzji mogą być pomiary hałasu wykonane przez akredytowane laboratoria np. laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

W związku z powyższym wystąpiłam do WIOŚ o przeprowadzenie kontroli w zakresie uciążliwości hałasowej.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst