Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Pytanie p. Henryka.
Henryk

Odpowiedź:

Panie Henryku,
Starosta Pruszkowski nie rozpatruje korespondencji przesłanej drogą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 i § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. nr 98, poz. 267 i z 2014 r. poz.183).
Zgodnie z ww. przepisem podanie powinno zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać, co najmniej wskazanie:
– osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),
– adresu (kod pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby
– przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Jednocześnie informujemy, że dane osoby wnoszącej skargę podlegają ochronie i nie są ujawniane w trakcie prowadzanych czynności kontrolnych, chyba, że skarżący wyrazi na to zgodę.
W przypadku nieuzupełnienia powyższych danych pismo zostanie pozostawione bez rozpatrzenia.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst