Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam serdecznie,
Prosiłabym o podanie informacji dotyczącej procedury zatwierdzenia projektów czasowej i docelowej organizacji ruchu oraz terminie ich zatwierdzenia.
Z góry dziękuję
Ewelina

Odpowiedź:

Pani Ewelino,
szczegółowe informacje dotyczące projektów organizacji ruchu zawarte są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729), w tym w § 5 ww. rozporządzenia określone zostało co powinien zawierać projekt organizacji ruchu.
Natomiast termin zatwierdzania złożonych projektów organizacji ruchu wynika z art. 35 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), i tak zgodnie z § 1 ww. ustawy Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, a zgodnie z § 3 Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu procedury zatwierdzania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu ma na celu wyjaśniania wszelkich okoliczności związanych z danym projektem. Postępowanie to polega na określeniu stanu faktycznego sprawy poprzez np. przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej o nowe elementy oznakowania i wymagane opinie.

W zależności od ilości złożonych wniosków, średni czas zatwierdzania projektów organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie wynosi ok. 3 tygodni.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst