Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Według art. 171 ust.2 Ustawy Prawo Wodne (Dz.U. nr 115 poz.1229 z dnia 18 lipca 2001 r.) Decyzje w przypadkach wymienionych w ust. 1 art. 171 wydaje starosta. Czy faktycznie tak jest, czy też zadania wynikające z powyższego art. zostały zlecone gminie Nadarzyn.
Magdalena Szmidt-Wyrzykowska

Odpowiedź:

Pani Magdaleno,
Starosta nie zlecił Gminie Nadarzyn realizacji zadań określonych w art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z póżn. zm.).
Art. 171 ust. 1ww. ustawy określa, że: „jeżeli osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka została utworzona, obowiązane są do ponoszenia świadczeń na rzecz spółki.” Ust. 2 brzmi „wysokość i rodzaj świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala, w drodze decyzji, starosta.”
Powyższe zadanie jest więc w kompetencji starosty i nie jest to zadanie, które może być realizowane przez inny organ, np. wójta gminy.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst