Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Dzień dobry. Chciałbym uzyskać odpowiedź na bardzo odmienną interpretacje przepisów w Pruszkowskim Starostwie niż w innych Gminach i Starostwach łącznie z wydziałem ministerstwa transportu tzn Biurem Obsługi Transportu Międzynarodowego. Aby uzyskac licencje na krajowy transport drogowy przewóz rzeczy trzeba przedstawic jedno z dwóch zabezpieczeń Gwarancję bankową lub ubezpieczenie. Pierwsze ze względu na zakładanie nowej firmy jest nie do załatwienia bo takowe mozna uzyskac najwcześniej po pół roku prowadzenia działalności gospodarczej. Drugie czyli ubezpieczenie jest inaczej interpretowane w Pruszkowie niż w pozostałych Gminach i Starostwach nie mówiąc już o BOTMIE. W Pruszkowie nie jest chonorowane ubezpieczenie OCPD a jest to jedyne ubezpieczenie dostępne na rynku dla tej grupy zawodowej innych produktów nie ma. Więc nasówa się pytanie czy transport międzynarodowy w BOTMIE, innych Gminach lub Starostwach jest mniej ważny i odpowiedzialny skoro tam to ubezpieczenie jest chonorowane a w Pruszkowie nie. Jak to się ma do wiadomości że Pruszków należy do miast przyjaznych przedsiębiorczości i do otatnio prowadzonej akcji płacę podatki tam gdzie mieszkam, koro stawiając nie możliwe do zrealizowania warunki zmusza się ludzi mieszkających w Pruszkowie do zakładania firm w innych Powiatach bo tam nie ma takich problemów z założeniem chocby takowej firmy jak przytaczam i płacenia podatków gdzie indziej chociaż jest się mieszkancem od urodzenia i wiąże się całe życie z Pruszkowem. W załączeniu przytaczam stanowisko zrzeszenia przewożników .Jakie zabezpieczenie finansowe? ZMPD interweniuje.
4 grudnia minionego roku weszły w życie 3 rozporządzenia unijne, nadal jednak nie wprowadzono niezbędnych zmian w polskim prawie, które umożliwiłyby przewoźnikom spełnienie wymagań nowych przepisów.
ZMPD skierowało do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kolejną interwencję w tej sprawie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy związane z przedstawianiem zabezpieczeń finansowych. Poniżej przedstawiamy pełną treść pisma ZMPD. Po dwóch latach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w dniu 4 grudnia 2011 roku, zaczęły obowiązywać przepisy trzech rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, 1072/2009 i 1073/2009. Pakiet przyjętych regulacji (tzw. pakiet drogowy) określa zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego oraz zasady dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. Mimo to ministerstwo nie przygotowało na czas krajowych regulacji umożliwiających zastosowanie przepisów UE, nie dostosowano również krajowych regulacji do nowych wymogów prawnych wynikających z ww. rozporządzeń. W miejsce regulacji o randze ustawowej pojawiły się komunikaty na stronach MTBiGM oraz GITD, dotyczące prowizorycznego stosowania niektórych przepisów ww. rozporządzeń. Wciąż nie zakończono prac nad rządowym projektem zmiany ustawy o transporcie drogowym, koniecznym z uwagi na obowiązek wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów trzech rozporządzeń Unii Europejskiej.
Projekt nowelizacji, przedstawiony publicznie w ostatnich dniach, nadal nie rozwiązuje istotnego dla środowiska transportowego problemu związanego ze spełnianiem jednego z czterech warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, tj. obowiązku wykazania przez przedsiębiorcę zdolności finansowej (art. 7 rozporządzenia 1071/2009).
W tym miejscu należy zauważyć, że kwestia związana ze zdolnością finansową budziła kontrowersje od samego początku obowiązywania ustawy o transporcie drogowym, tj. od 1 stycznia 2002 r. Zmieniające się przepisy oraz interpretacje organów wydających licencje na wykonywanie transportu drogowego powodowały znaczne komplikacje dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Mając na uwadze powyższe, w opinii ZMPD niezbędne jest uzupełnienie projektowanych przepisów o wiążące określenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu posiadania zdolności finansowej zgodnie z właściwymi przepisami art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Wiążące określenie tych dokumentów pozwoli na usunięcie ryzyka związanego z uznaniowością właściwego organu, przewidzianą w art. 7 ust. 2 ww. rozporządzenia. Uznaniowość i niejednolita wykładnia przepisów rozporządzenia prowadzić może do niejednolitej praktyki utrudniającej prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto art. 20 ww. rozporządzenia zapewnia obywatelom innych państw członkowskich możliwość wylegitymowania się zaświadczeniami wydanymi w ich krajach zamieszkania. Tym samym, dla optymalizacji konkurencyjności przedsiębiorców polskich, w polskim systemie prawnym obowiązująca powinna być najbardziej liberalna wykładnia wskazywanych przepisów, ułatwiająca polskim firmom nie tylko działalność na terenie kraju, ale również prowadzenie działalności w innych krajach członkowskich.

Art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 zezwala, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej. Rozporządzenie zezwala zatem na stworzenie formuły ubezpieczenia, która ułatwi przedsiębiorcom przewozowym wykazanie zdolności finansowej koniecznej do wykonywania ich działalności gospodarczej. Prawo europejskie wskazuje jednocześnie (przykładowo) ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika drogowego, dopuszcza jednak również inne, dostateczne w ocenie właściwego organu, formy ubezpieczeń.
W szczególności konieczne jest dopuszczenie możliwości przedstawiania przez przedsiębiorców powszechnego w praktyce działalności przewozowej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego (OCPD), stanowiącego ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika drogowego w rozumieniu art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.
OCPD – podobnie jak funkcjonujące w naszym kraju ubezpieczenia OC zawodowe (np. adwokata, lekarza czy architekta) – adresowane jest do podmiotów, które posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania zawodu i z którym może wiązać się szczególna odpowiedzialność. Przedmiotem takiego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego (przewoźnika drogowego) wobec osób trzecich w przypadkach spowodowania szkody związanej z wykonywanym zawodem lub prowadzoną działalnością gospodarczą. Zawarcie umowy OCPD poprzedzone jest szczegółową analizą ryzyka przewoźnika, na podstawie której następnie ustalana jest suma ubezpieczenia. Wynika ona z liczby pojazdów, którymi dysponuje przedsiębiorca, struktury tego taboru, zasięgu prowadzonych przewozów czy też średniego przebiegu pojazdów. Takie ubezpieczenie potwierdzi wówczas indywidualną zdolność każdego przewoźnika. W przeciwieństwie do ubezpieczeń majątkowych takich jak: Auto Casco – zabezpieczających pojazd w razie wypadku; ubezpieczenia Cargo – zabezpieczających przewożony ładunek, ubezpieczenie OCPD jest ubezpieczeniem pokrywającym odpowiedzialność cywilną przewoźnika zarówno w przewozach krajowych według przepisów prawa przewozowego, jak i w przewozach międzynarodowych według Konwencji CMR.

Jednoznaczne dopuszczenie, aby ubezpieczenie OCPD, znane powszechnie i wykorzystywane przez przedsiębiorców w ich praktyce zawodowej, było dostateczną podstawą wykazania wymaganej zdolności finansowej, jest konieczne również z tego względu, że alternatywna dla niego (wedle brzmienia przepisów rozporządzenia) gwarancja bankowa może nie mieć zastosowania z uwagi na trudności w określeniu właściwego jej beneficjenta (organ administracji?) oraz wysoki koszt jej uzyskania.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej przewoźnika drogowego stanowi dla przedsiębiorców najprostszy i jednocześnie najbardziej ekonomicznie opłacalny sposób wykazania zdolności finansowej. W pełni zabezpiecza interesy ich kontrahentów, chronione przepisami powołanych rozporządzeń. Jednoznaczne i wiążące określenie, że OCPD stanowi dostateczną podstawę wykazania zdolności finansowej zapewni tym samym optymalne warunki konkurencyjne dla polskich przedsiębiorców przewozowych, przy jednoczesnej realizacji obowiązków wynikających z prawa europejskiego.
W świetle powyższego zasadność wprowadzenia takiej możliwości nie powinna budzić żadnej wątpliwości. OCPD jest produktem oferowanym przez największe firmy ubezpieczeniowe działając na polskim rynku, a zatem jest powszechnie dostępne. Także w świetle obecnej sytuacji gospodarczej, w kraju i za granicą, niezbędne jest poszukiwanie rozwiązań umożliwiających jak największą konkurencyjność krajowych przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. Odrębną kwestię stanowi konieczność określenia minimalnego zakresu ubezpieczenia OCPD, jakie powinien posiadać przedsiębiorca transportowy przedstawiający polisę OCPD jako potwierdzenie posiadania wymaganej zdolności finansowej.
Tym samym zasadny jest nasz wniosek o wiążące dla właściwych organów określenie, że ubezpieczenie OCPD stanowi dostateczną podstawę dla stwierdzenia wymaganej w działalności transportowej zdolności finansowej.Proszę o szybką odpowiedź z poważaniem.
Robert

Odpowiedź:

Panie Robercie,
Przedsiębiorca, aby uzyskać licencję na krajowy transport drogowy rzeczy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.) powinien przedstawić:

– roczne sprawozdanie finansowe firmy przeprowadzone przez biegłego rewidenta lub audytora.

lub, w drodze odstępstwa (art. 7 pkt.2):

– przedsiębiorca powinien wykazać swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak, gwarancja bankowa lub ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub z kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo.

Ubezpieczenie odpowiedzialności przewoźnika drogowego tzw. OCPD nie spełnia wymogów art.7 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r.

Informacja (wraz z opinią prawną) o niespełnieniu ww. wymogów ubezpieczenia OCPD zawarta jest na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst