Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Pani Starosto. W 2009 r. skierowałem pismo do WIOŚ ws hałasu DPD na ul Groblowej. WIOŚ stwierdził znaczące przekroczenie norm hałasu (Pismo WIOŚ IN.ab.4152/48/09). DPD postawiło niezbyt estetyczne ogrodzenie ze starych kontenerów. Czy Państwo od tego momentu badaliście wartości hałasu emitowanego przez DPD. Również pismo to dotyczyło śmieci rozrzucanych w ul Błońskiej i na sąsiednich posesjach przez śmieciarki MZO. Kto odpowiada za rozwiewane śmieci z aut MZO transportujących odpady na wysypisko przez ul Błońską w Pruszkowie.
Wojtek B

Odpowiedź:

Z 13 na 14 maja 2009 r. w porze nocnej na terenie zakładu DPD Polska, zlokalizowanym w Pruszkowie przy ul. Groblowej 4, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, przeprowadził kontrolne pomiary emisji hałasu. Badania wykazały, że w porze nocnej zakład emituje hałas o poziomie 53,2 ±1,1 dB. Powyższe ustalenia MWIOŚ były przesłanką do wszczęcia z urzędu przez Starostę Pruszkowskiego w dniu 1 czerwca 2009 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu.

Z uwagi na oddziaływanie zakładu na tereny określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Mieszkaniowy w Pruszkowie, jako obszar zabudowy jednorodzinnej, 26 sierpnia 2009 r. Starosta Pruszkowski decyzją Nr 299/09 znak: WŚ-7648-6/09 określił spółce DPD Polska Sp. z o.o. dopuszczalne poziomy hałasu. Zgodnie z ww. decyzją poziomy hałasu w porze dnia (6.00-22.00) określono na poziomie 50 dB, zaś w porze nocnej (22.00-6.00) na poziomie 40 dB.

Pismem z 27 sierpnia 2009 r. DPD Polska poinformowała, że w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej zamontowano maty gumowe na stalowych podestach oraz rampach przeładunkowych, a także wymieniła koła na gumowe w wózkach oraz w przenośniku.

7 stycznia 2010 r. spółka poinformowała, że dodatkowo w celu ograniczenia poziomu hałasu do poziomów określonych w decyzji, umieściła na granicy działki od strony zabudowy mieszkaniowej ekran stworzony z kontenerów, o pierwotnej wysokości 5 m, podwyższono do 7,5 m.

10 maja 2010 r. otrzymaliśmy kopię „Operatu akustycznego z porealizacyjnych badań hałasu emitowanego do środowiska z obiektu Oddziału DPD Polska Sp. z o.o.” w opracowaniu pod kierunkiem mgr inż. Mateusza Matysiaka. Z operatu wynika, że przeprowadzona analiza modelowa klimatu akustycznego w porze nocnej w otoczeniu bazy przeładunkowej wykazała, że maksymalny poziom hałasu wynosi 39, 5 dB, a więc nie przekracza ustalonego w decyzji poziomu hałasu.

13 kwietnia 2012 r. wykonany został „Operat wynikowy z badań akustycznych w środowisku w otoczeniu bazy przeładunkowej/sortowni DPD Polska Sp. z o.o.”. Opracowanie wykonał zespół badawczy Agencji Ochrony Środowiska EKOSERWIS i LABSERWIS – laboratorium akredytowanego Polskiego Centrum Akredytacji nr AB1004, pod kierownictwem mgr inż. Mateusza Matysiaka. Badania przeprowadzone 6 kwietnia br. w porze dziennej wykazały, że poziom emisji hałasu wynosi 44.9 dB, zaś w porze nocnej 39, 8 dB. Tak, więc badania nie wykazują przekroczeń poziomów hałasu określonych w decyzji z dnia 26 sierpnia 2009 r.

Panie Wojtku za wysypujące się z aut śmieci odpowiada MZO, ponieważ transportujący towary, w tym również odpady, musi zapewnić taki ich sposób transportu, aby nie powodować zanieczyszczenia dróg i terenu przyległego. Naruszenie tego warunku jest naruszeniem zasad transportu drogowego i może być podstawą do ukarania transportującego mandatem karnym przez funkcjonariuszy Policji, Staży Miejskiej lub Inspekcji Transportu Drogowego.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst