Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowny Panie. Proszę o następującą informację. Chciałbym ubiegać się o koncesję na wydobycie piasku ze zloża o pow<2 ha, którego właścicielami są moi rodzice. Czy do wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych muszę być włąsciclem nieruchomości, czy jedynie dzierżawcą. Nowe prawo geologiczne wskazuje, że stronami postępowania są włąściciele i użytkownicy wieczyści (Art.80). Czy dobrze rozumiem, że rodzice musieli by przepisać dziłakę na mnie?
Marek Wcisło

Odpowiedź:

Panie Marku,
Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (DZ. U. Nr 163, poz. 981) we wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszcza się informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach, której roboty te mają być wykonywane.
W myśl art. 80 ust. 3 ww. ustawy stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych,
w granicach, których mają być wykonywane roboty geologiczne.
Wskazać także należy, że art. 28 Kpa stanowi: Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
W związku z powyższym podmiot występujący z wnioskiem o zatwierdzenie projektu robót geologicznych nie musi być ani właścicielem, ani dzierżawcą nieruchomości gruntowych, w granicach, których projektowane roboty geologiczne mają być wykonane.
Stronami przedmiotowego postępowania administracyjnego są: wnioskodawca oraz właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości, w granicach, której roboty geologiczne mają być wykonywane.
Jednocześnie nadmieniam, że kwestia Pana uprawnień do nieruchomości gruntowej będzie przedmiotem analizy i ustaleń w postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża objętego prawem własności nieruchomości gruntowej. Występując z wnioskiem o udzielenie ww. koncesji będzie Pan zobowiązany załączyć do wniosku dowód istnienia prawa przysługującego Panu
do nieruchomości gruntowej, w granicach, której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia (wypis z księgi wieczystej na dowód istnienia prawa użytkowania wieczystego lub własności pierwszej, umowa użyczenia, umowa dzierżawy).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst