Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani Starosto,
Na zadane drogą mailową pytanie Prezydentowi Miasta Pruszków: \”Czy Władze Miasta planują remont otoczenia Dworca, które w chwili obecnej straszą swoim wyglądem? (chodniki, oświetlenie, elementy małej architektury głównie na ulicy Sienkiewicza).
Jeśli tak to proszę określić ich zakres i termin realizacji.
Proszę chociażby zobaczyć, jak Władze Żyrardowa potrafiły zagospodarować przestrzeń przylegającą do tamtejszego dworca.
Czy można liczyć, że zakres prac w Pruszkowie będzie podobny, czy skończy się na budowie chodnika na wzór remontów typowych ulic osiedlowych z pozostawionym starym oświetleniem i przewodami naziemnymi?\\\”
Otrzymałem następującą odpowiedź: \”Ulica Sienkiewicza jest ulicą powiatową i wszelkie pytania dotyczące jej przebudowy należy kierować do Starosty Pruszkowskiego (…)\\\”.
Mając powyższe na uwadze kieruję to pytanie do Pani.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Paweł

Odpowiedź:

Panie Pawle,
analizując art. 20 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych – czytamy:
\”Do zarządcy drogi należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
3) pełnienie funkcji inwestora;
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20 f pkt 2;
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
7) koordynacja robót w pasie drogowym;
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
9a) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich
wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;

11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
16) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
17) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
18) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich
prawa;
19) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7”.

Zarządca drogi, jakim jest dla ulicy Sienkiewicza w Pruszkowie Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, może zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych – ponosić tylko ściśle określone wydatki związane z funkcją, jaką pełni droga publiczna. Jak wynika z analizy treści wymienionego artykułu, zadania Zarządcy drogi nie obejmują kształtowania przestrzeni urbanistycznej, a myślę, że to miał Pan na myśli, kierując pytanie do Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst