Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Pani Starosto sprawdzam cierpliwie Pani odpowiedzi ale niestety mój list pozostaje niezauważony. Pytałam Panią na jakiej zasadzie firma IRAKLIS z Nowej Wsi otrzymała pozwolenie na prowadzenie tak uciążliwej produkcji w terenie zabudowanym. Firma postawiła (bez powiadomienia nadzoru budowlanego) halę, na której widnieje napis magazyn a faktycznie odbywa się tam produkcja-branża metalowa spawanie, szlifowanie, cięcie. Jestem zdruzgotana tym faktem ponieważ jestem najbliższą sąsiadką. Powiadomiłam o tym fakcie Inspektorat Ochrony Środowiska. Zostały wykonane pomiary, które pokazały że hałas został przekroczony. Firma została ukarana. Tylko co z tego? Ja nadal muszę żyć w tym hałasie. Wójt Gminy Michałowice w odpowiedzi na moje pismo napisał, że nie jest osobą kompetentną do załatwienia tej sprawy. Natomiast Nadzór Budowlany w Pruszkowie milczy.
Myślałam, że żyjemy w państwie prawa.
Monika

Odpowiedź:

Pani Moniko,
Decyzją z dnia 5 stycznia 2006 r. Nr 8/2006 znak: WŚ. 7634/15/05/06 określono dopuszczalne poziomy hałasu emitowanego do środowiska.dla „IRAKLIS” Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Wsi przy ul. Kamelskiego 9.

Organem uprawnionym do bezpośredniego egzekwowania ww. decyzji jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą przy ul. Bartycka 110 A w Warszawie, który może na zakład nałożyć kary administracyjne
za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.

Z ustaleń przeprowadzonej kontroli w okresie od 23 marca 2010 r. do 30 marca 2010 r. przez pracowników Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wynika, iż Spółka nie realizuje obowiązku nałożonego w decyzji z dnia 5 stycznia 2006 r. Nr 8/2006, znak: WŚ.7634/15/05/06.

Naruszenie warunków nałożonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, zgodnie z art. 337a oraz art. 361 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo karze grzywny, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W tej sytuacji nie jest możliwe prowadzenie postępowania administracyjnego, a tylko postępowanie o charakterze karnym, które jest prowadzone przez organy ścigania. W tej sytuacji, wobec naruszenia warunków określonych w mojej decyzji z 5 stycznia 2006 r., pismem z dnia 26 kwietnia 2010 r., znak: WŚ. 0715 – 26/10 zawiadomiłam Komendanta Komisariatu Policji w Michałowicach przy ul. Kuchy 15, 05-820 Reguły o zaistniałej sytuacji, z prośbą o podjęcie działań przewidzianych prawem.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst