Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Proszę o odpowiedz na pytanie-czy można rozpalać ogniska na swojej posesji? Nie mówię o liściach czy śmieciach, ale o gałęziach. Proszę akty prawne. O ile to możliwe proszę o odpowiedz na adres lederstyl@lederstyl.pl
Z góry dziękuję
Dorota Buńko

Odpowiedź:

Pani Doroto,
Gałęzie mogą być traktowane, jako odpad ulegający biodegradacji o kodzie 20 02 01 – (podgrupa 20 02 – odpady z ogrodów i parków w tym z cmentarzy); grupa 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) . W związku z tym do gałęzi mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. Nr 39 z 2007 r., poz. 251 z późn. zm.), a w szczególności art. 13 ust 3., który stanowi, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów.
W przypadku rozpalania ognisk z gałęzi niebędących odpadami zagadnienia te regulują przepisy przeciwpożarowe, a w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). W § 4. ust 1 określono, że w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji. Pkt 5) powyższego § precyzuje, zabronione jest rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów oraz w mniejszej odległości od tych obiektów niż 10 m.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst