Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

W jednej z gazet lokalnych przeczytałam, że Starosta i zarząd powiatu odwołał dyrektor L.O. im. Zana; Krystynę Szydłak niezgodnie z prawem. Sprawa miała być omawiana na ostatniej nadzwyczajnej sesji rady powiatu, ale do cofnięcia tej decyzji nie doszło, bo większość radnych zagłosowała przeciw omawianiu tej sprawy. Czy rada powiatu może unieważnić odwołanie wydane przez zarząd? Jaki organ kontroluje decyzje zarządu powiatowego?
Bogumiła Niemczuk

Odpowiedź:

Pani Bogumiło:

Rada Powiatu nie może unieważnić uchwały Zarządu. Organem właściwym do unieważnienia uchwały Zarządu jest Wojewoda.

Sprawa Pani K. Szydłak była przedmiotem analizy wielu instytucji. Powodem odwołania było naruszenie przepisów:

– ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, naruszenie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,

– ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez zatajenie dochodów uzyskanych z najmu majątku publicznego i przekazywanie ich na prywatne konto Rady Rodziców LO im. T.Zana,

– przekroczenie kompetencji i uprawnień przy zawieraniu umów dotyczących najmu powierzonego majątku szkołom niepublicznym.

Należy podkreślić, że art. 5 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z póź. zm.) bezwzględnie nakazał Zarządowi odwołanie Pani Krystyny Szydłak ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie.

Pani K.Szydłak odwołała się od uchwały Zarządu w sprawie odwołania ze stanowiska do:

– Wojewody Mazowieckiego, który w ramach nadzoru nie uchylił uchwały Zarządu w tej sprawie.

– Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które orzekło niedopuszczalność odwołania i uchybienie terminu wniesienia odwołania.

– Sądu Pracy złożyła wniosek o uznanie uchwały Zarządu za bezskuteczną i przywrócenie Jej do pracy na stanowisku dyrektora. Sąd Rejonowy w Pruszkowie wyrokiem z dnia 5 sierpnia 2009 r. oddalił powództwo. Od wyroku Zainteresowana wniosła apelację do Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 18 grudnia 2009 r. oddalił apelację. Wyrok stał się prawomocny.

Wszystkie odwołania Pani K.Szydłak były bezskuteczne. Zarząd działał zgodnie z prawem.

Podkreślam, że odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły nie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy nauczyciela. Pani Krystyna Szydłak pozostała nauczycielem w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie, ul. Daszyńskiego 6.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst