Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam,
Przed zaledwie trzema laty Pani bardzo starała się o utworzenie klas sportowych w ZSTiO przy ul. Gomulińskiego 4, Zapewnienia o udogodnieniach dla tych uczniów były ogromne, (kompleks obiektów sportowych wraz z internatem, zapewnienia posiłku, który gwarantuje ustawa i wiele innych) Minęły 3 lata i wycofała się Pani całkowicie ze swoich obietnic, powstała mała salka gimnastyczna, teraz zamknięto Halę przy ul. Gomulińskiego 4, a na dodatek odebrano dzieciom prawo (gwarantowane) ustawą do darmowego. W szkole z 4 klas sportowych je obiad tylko 32 osoby, ponieważ rodzice muszą ponosić całkowity koszt 8 zł tych posiłków. Proszę o wyjaśnienie czy szkołą o profilu sportowym już przestała się Pani interesować ponieważ nabór już się zakończył i działa zarówno gimnazjum jak i liceum? .i jak Pani wytłumaczy brak realizacji tych zapowiedzi z przed 3 lat.
Iwona Kawalec

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Pani pytania informuję, że jak wynika z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
Rzeczywiście, przez pierwsze trzy lata funkcjonowania Gimnazjum Sportowego Powiat Pruszkowski finansował w całości koszty obiadów wszystkich jego uczniów.
Biorąc pod uwagę docierające do Dyrektora placówki sygnały o nie korzystaniu z obiadów przez wszystkich uczniów, wyrzucaniu części posiłków, czyli krótko mówiąc o widocznym marnotrawstwie, w br został utworzony na podstawie właściwych przepisów prawa
„Regulamin dofinansowania obiadów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”. Wynika z niego, że uczniom w zależności od dochodów rodziców może przysługiwać 25%, 50% lub 75% dofinansowania, natomiast uczniowie o najgorzej sytuacji materialnej korzystają z obiadów nieodpłatnie. Uczniowie którym takie dofinansowanie nie przysługuje mogą wykupić obiad tylko w wybrane przez siebie dni tygodnia. Każdy rodzic otrzymał zarówno Zasady dofinansowania obiadów, jak i Wniosek o dofinansowanie. Część uczniów oddała w szkole wypełnione wnioski i na tej podstawie otrzymuje dofinansowanie do obiadów, są też tacy którzy dopiero teraz dostarczają wypełnione wnioski.
Zmiany które nastąpiły w dofinansowaniu obiadów nie wynikają więc z braku zainteresowania szkołą, lecz z dotychczasowych doświadczeń i troski o właściwe wykorzystanie finansów publicznych.

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XXXV/246/2009 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia
27 września 2005 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego, Zarząd Powiatu sukcesywnie realizuje zapisy przyjęte w tej uchwale. Do chwili obecnej wybudowano stadion lekkoatletyczny (boisko o sztucznej nawierzchni przeznaczone do gry
w piłkę nożną, bieżnię tartanową oraz skocznię do skoku w dal i trójskoku) wraz z trybunami na ok. 1000 osób, odpowiadający przepisom Polskiego Związku Lekkiej Atletyki; oraz przebudowano salę gimnastyczną przy ZSTiO wraz z zapleczem socjalnym. Obecna sala gimnastyczna przy ZSTiO nazwana przez Panią „salką”, ma charakter wielofunkcyjny
i wymiary areny (20,78 m x 30,39 m). Od 2007 r. w okresie zimowym funkcjonuje również lodowisko.
II etap inwestycji przewiduje zmodernizowanie hali MOS – stąd zamknięcie obiektu
i przeniesienie zajęć do innych miejsc, podyktowane jest bezpieczeństwem wychowanków. Biorąc pod uwagę powyższe nie można powiedzieć, że Zarząd Powiatu nie realizuje zapisów, przyjętych w Uchwale Rady Powiatu oraz że szkoły sportowe przestały być przedmiotem zainteresowania Zarządu. Wręcz przeciwnie, wszystkie działania podejmowane przez Zarząd są zgodne z przyjętym harmonogramem i mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków uczniom klas sportowych.
Również Liceum Sportowe które od tego roku działa w ZSTiO zostało powołane , m.in. po to, aby uczniowie kończący naukę w Gimnazjum Sportowym mogli dalej rozwijać swoje pasje i zainteresowania sportowe pod opieką doświadczonej kadry pedagogicznej.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst