Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Proszę o informację, w jaki sposób powiat pomaga imigrantom podczas ich pobytu w Polsce.
Magda

Odpowiedź:

Pani Magdo

Pytanie, które Pani zadała jest bardzo istotne i ważne. Pragnę Panią poinformować, że do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Pruszkowski należy pomoc mająca na celu wspieranie procesu integracji osób, które uzyskały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i zamieszkują na terenie Powiatu Pruszkowskiego (zgodnie z artykułem 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).
Cudzoziemiec, który otrzymał prawo na pobyt tolerowany po dniu 29 maja 2008 r. nie może obecnie ubiegać się o pomoc w ramach programu integracyjnego. Z pomocy w ramach programu integracyjnego skorzystało w 2008 r. 33 cudzoziemców posiadających status uchodźcy oraz 108 cudzoziemców posiadających ochronę uzupełniającą na kwotę 471 619,24 zł w ramach działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.
Pomocy integracyjnej udziela się na wniosek złożony przez cudzoziemca do Starosty Pruszkowskiego, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie. Pomoc finansowa udzielana jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Pomoc integracyjna obejmuje świadczenia pieniężne przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne, udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi. Powyższe działania prowadzą pracownicy socjalni Zespołu ds. Pomocy Społecznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, którzy pomagają przełamywać cudzoziemcom trudności związane z barierą językową i kulturową, a wielokrotnie rozwiązują kryzysowe sytuacje, w jakich znajdują się cudzoziemcy w tym świadczą stałą pracę socjalną na rzecz uchodźców.

W roku 2008 r. cudzoziemcy złożyli 105 wniosków o pomoc w ramach programu integracyjnego, natomiast w pierwszym półroczu 2009 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie cudzoziemcy złożyli 76 wniosków. Pomoc finansowa z budżetu państwa przeznaczona na integrację cudzoziemców z powiatu pruszkowskiego w 2008 r. przekroczyła kwotę 417 600 zł, natomiast w pierwszym półroczu 2009 r. pomoc osiągnęła ponad 678 400 zł.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst