Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam!
Słyszałam o inicjatywie kilku radnych komorowskich powołania Gminy w Komorowie i oddzieleniu się od Michałowic.
Mam pytanie – czy może kilku ludzi występować w tak poważnej sprawie do MSW bez zgody wszystkich mieszkańców, czy nie powinno być w tej sprawie zorganizowane referendum, czy równiez sprawa taka nie powinna być uzgodniona z władzami powiatu pruszkowskiego.
Pozdrawiam Elżbieta L.
Elżbieta

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm) Rada Ministrów w drodze rozporządzenia tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy, ponadto ustala i zmienia ich granice, nadaje gminom i miejscowościom status miasta i ustala jego granice oraz ustala i zmienia siedziby władz gminnych.

Właściwość Rady Ministrów w tych sprawach wynika z faktu, iż wbrew pozorom nie są to sprawy lokalne lecz ogólnokrajowe, związane z podziałem terytorialnym państwa.

Rozporządzenia, o których mowa w cytowanym artykule ustawy samorządowej mogą być podejmowane przez Radę Ministrów lub na wniosek zainteresowanej Rady Gminy. Wniosek Rady Gminy powinien mieć formę uchwały. Uchwałę powinny poprzedzać przeprowadzone przez Radę Gminy konsultacje z mieszkańcami gminy (art. 4a ust. 1)

Sprawę tworzenia, łączenia, podziału gmin szczegółowo reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach. (dz. U. z 2001 r., nr 86, poz. 943 z późn. zm)

Przepis nie przewiduje uzgodnień z organami powiatu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst