Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Panie Starosto, wiem, że sąsiad zamierza rozpocząć pewną budowę na swojej działce. W myśl przepisów nie jestem stroną w tym postępowaniu, ale skoro budowa jest na sąsiedniej działce, wiem, że będzie uciążliwa dla sąsiedztwa, to czy mam szanse stać się stroną? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Alicja

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
Strony postępowania administracyjnego ustalane są na etapie rozpatrywania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej wniosku inwestora o wydanie pozwolenia na budowę. Ustalenie takie odbywa się na podstawie szeregu przepisów. W momencie, kiedy inwestor złoży wniosek, przy rozpatrywaniu dokumentacji brane są one pod uwagę i w przypadku, jeżeli organ uzna, że sąsiad jest stroną postępowania administracyjnego, zawiadamiając o wszczęciu postępowania, zawiadamia również właścicieli działki sąsiedniej. Strona jest również informowana o przebiegu sprawy, ma prawo wglądu w akta sprawy i ma prawo wnosić uwagi i zastrzeżenia do projektowanej inwestycji, jak również odwołać się od wydanej decyzji (otrzymuje również kopię tej decyzji).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst