Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Pani Starosto kto wydał błędne pozwolenie na budowę osiedla Wrzosowa Dolina w Dawidach Bankowych na jednej działce? Przecież Plan miejscowy nie pozwala lokować zespołu budynków jednorodzinnych. Czy jest to niewiedza wydziału architektury i jej kierownictwa, czy korupcja?
Wardas

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
Decyzją Nr 445/R/07 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę osiedla mieszkaniowego 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, dwóch pawilonów handlowych oraz szamb szczelnych na dz. nr ew. 84/1 i 84/2 przy ul. Starzyńskiego we wsi Dawidy Bankowe.
§ 24 ust.4 pkt 1 ustaleń planu (\”zasady podziału terenu\”) stanowi:
\”Obowiązują następujące minimalne powierzchnie dla nowo wydzielanych działek z dopuszczalnym obniżeniem tej powierzchni o 5%;
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,MN/ZP, zabudowy w centrum AC – 1000 m2 na jeden budynek wolno stojący, 750 m2 na segment bliźniaka oraz wzdłuż linii rozgraniczających dróg i dojazdów minimalną szerokość działki – 20 m;\”
Zgodnie z § 36 ust.1 ustaleń planu:
\”Na działce pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ustala się lokowanie jednego budynku mieszkalnego wolno stojącego, albo budynku bliźniaczego (dwa segmenty na jednej działce o szerokości nie mniejszej niż 20,0m).\”
§ 24 określa zasady podziału działek, natomiast § 36 określa zasady zagospodarowania i warunki zabudowy na działkach. Niedopuszczalna jest zatem możliwość bezpośredniego łączenia obu tych przepisów, tym bardziej, że rysunek planu miejscowego dla przedmiotowych działek wskazuje proponowany podział terenu nieruchomości na 20 działek. Zatem dla propozycji planu możliwe jest usytuowanie na danym terenie max. 20 budynków mieszkalnych wolno stojących lub 20 bliźniaków (40 segmentów). To minimum zostało przez inwestora zachowane, ponieważ na terenie powstać ma 36 segmentów mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej. Tzw. \”słowniczek\” planu nie zawiera określenia \”bliźniak\”, brak jest zatem podstaw do nie uznania, że dwa budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej, czyli dwa segmenty mieszkalne nie stanowią \”bliźniaka\” w rozumieniu ustaleń planu miejscowego.
Ww. \”słowniczek\” nie definiuje również pojęcia \”działka\”, a tekst § 36 nie ogranicza tego pojęcia do istniejącej, wydzielonej prawnie działki ewidencyjnej. Należało zatem przypuszczać, że skoro rysunek planu przedstawia proponowany podział danego terenu na max. ilość działek to zapis dot. możliwości lokowania jednego budynku odnosi się do działki wskazanej przez autora planu w proponowanym podziale pokazanym na rysunku planu miejscowego.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst