Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Pani Starosto.
Czy wiadomo jak długo będą kurniki w Żółwinie te niedaleko ulicy słonecznej.
Strasznie zanieczyszczają powietrze, są głośne i dość uciążliwe. Czy będą zlikwidowane?
Pozdrawiam
Marta

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
Informuję, że Starosta nie jest organem właściwym do udzielenia odpowiedzi na Pani zapytanie. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095), właściciel kurnika jest rolnikiem prowadzącym na działce rolnej gospodarstwo specjalistyczne, a nie przedsiębiorcą.
W myśl ust. 6 pkt 8 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, instalacją, która może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości jest instalacja do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu.
Art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) stanowi: ust. 2 Korzystanie ze środowiska wykraczające poza ramy korzystania powszechnego może być, w drodze ustawy, obwarowane obowiązkiem uzyskania pozwolenia, ustalającego w szczególności zakres i warunki tego korzystania, wydanego przez właściwy organ ochrony środowiska. ust. 3 Zwykłym korzystaniem ze środowiska jest takie korzystanie wykraczające poza ramy korzystania powszechnego, co do którego ustawa nie wprowadza obowiązku uzyskania pozwolenia, oraz zwykłe korzystanie z wody w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne.
W myśl art. 378 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w sprawach wydawania decyzji, o których mowa w art. 154 ust. 1 w/w ustawy.
Art. 154 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi: Organ ochrony środowiska może ustalić, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.
Z analizy w/w przepisów wynika, że organem właściwym do udzielenia odpowiedzi na Pani zapytanie jest Burmistrz Gminy Brwinów.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst