Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani!
Jakie jest średnie miesięczne wynagrodzenie brutto starosty oraz wice-starosty? Proszę o podanie wynagrodzenia całkowitego, a więc uwzględniającego także wszelkie dodatki o charakterze pieniężnym (np. 13-ki, ryczałty, nagrody, premie, itp).
Pozdrawiam
Marcin

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że pracownikom samorządowym przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, w tym tabelę miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego, tabelę stawek dodatku funkcyjnego, zasady przyznawania dodatku specjalnego i stażowego.
Wynagrodzenie starosty ustala rada powiatu.
Wynagrodzenie miesięczne brutto Starosty Pruszkowskiego wynosi 12.860 zł i składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku stażowego, dodatku specjalnego.
Wynagrodzenie miesięczne brutto Wicestarosty Pruszkowskiego wynosi 11.536 zł. i składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku stażowego, dodatku specjalnego.
Ponadto pracownikom samorządowym przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę, otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie.
Starosta Pruszkowski i Wicestarosta Pruszkowski nie mają przyznanego ryczałtu samochodowego.
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Pruszkowie nie otrzymują premii.
Członkom zarządu jednostki samorządu terytorialnego nie przysługują nagrody, z wyjątkiem nagrody jubileuszowej.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst