Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani.
Proszę o wyjaśnienie jaką rolę w walce z bezrobociem pełni Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie. Z tego co ostatnio zauważyłem to osoba 57 letnia posiadająca od kilku lat status bezrobotnego bez prawa do zasiłku zgłasza się do PUP po to tylko by otrzymać termin następnej wizyty. Ostatnio zaskoczyło mnie to że ta właśnie osoba została zobligowana do podjęcia pracy pod rygorem utraty statusu bezrobotnego. /powinna podjąć pracę lub dobrowolnie wyrejestrować się w PUP/ dodatkowo otrzymała karteczką z adresami i informacją gdzie powinna szukać pracy w Prywatnych Agencjach Pracy. Proszę zatem Panią Starotę o odpowiedź: po co istnieje taki zbędny Powiatowy Urząd Pracy, który kieruje bezrobotnych do prywatnych agencji. Myślę że tę funkcje w całości mogły by przejąć Prywatne Agencje.
Józef

Odpowiedź:

Szanowny Panie Józefie.
W odpowiedzi na Pana pytanie, uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 236, poz. 2002 z 2005 ze zm.) Urząd Pracy prowadzi działania w celu aktywizacji lokalnego rynku pracy, a w szczególności udziela pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Osoba rejestrująca się w Urzędzie Pracy oświadcza, że jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia. W związku z powyższym obowiązkiem osoby bezrobotnej jest zgłaszanie się do Urzędu Pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia lub szkolenia, a także przyjmowanie propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie-użytecznych, podjęcia prac interwencyjnych czy robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy.
W przypadku braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej dla bezrobotnego lub poszukującego pracy, a taka sytuacja jest opisana w Pana przypadku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 314), Powiatowy Urząd Pracy przedstawia informacje o sytuacji na lokalnym rynku pracy i o innych ofertach pracy będących w dyspozycji Urzędu, a także informuje o możliwościach samodzielnego poszukiwania pracy, w tym przez agencje zatrudnienia albo może zaproponować możliwość skorzystania z innych usług rynku pracy.

Rozwiązania ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kładą nacisk na wzrost działań skierowanych na promocję zatrudnienia, a także modyfikują funkcjonowanie instytucji rynku pracy. Kluczową rolę w administracji samorządowej ustawodawca wyznaczył powiatowemu urzędowi pracy, który został zobowiązany do realizacji zarówno zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak i zadań własnych, przy jednoczesnym zwiększeniu roli innych podmiotów, które powinny przejmować część zadań związanych zwłaszcza z pośrednictwem pracy i doradztwem przez takie instytucje jak: agencje zatrudnienia, pracy czasowej i doradztwa zawodowego.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst