Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Dlaczego od polowy roku nie odpowiada Pani na pytania ? Moje pytanie-ponawiane wielokrotnie- dotyczące terminu instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Komorowskiej i ul.Brzozowej w Komorowie jest bardzo aktualne dla tysięcy mieszkańców. Czy temat bezpieczeństwa na drogach powiatu pruszkowskiego przestał Panią interesować ?
Agata

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz.U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181) oceniając konieczność zastosowania sygnalizacji należy w pierwszej kolejności sprecyzować cel, jakiemu ma służyć wybudowanie sygnalizacji. Następnie należy przeanalizować, czy można innymi środkami osiągnąć zakładane cele, przede wszystkim przez zmiany w organizacji ruchu lub funkcji skrzyżowania, małą modernizację lub przebudowę skrzyżowania.
Analiza taka wymaga zebrania następujących danych:
1. istniejącego i przewidywanego natężenia ruchu pojazdów w kilku charakterystycznych okresach doby i tygodnia,
2. natężenia i charakteru ruchu pieszego
3. liczby i rodzaju zdarzeń drogowych zanotowanych w rozpatrywanym miejscu.
Ponadto konieczne jest dokonanie oceny warunków ruchu na skrzyżowaniu, a w szczególności widoczności na wszystkich wlotach, wielkości kolejek na wlotach podporządkowanych, czasów oczekiwania na przejazd z tych wlotów, oraz możliwości dokonania zmian geometrii skrzyżowania i organizacji ruchu niezbędnych do poprawnego rozmieszczenia sygnalizatorów i prawidłowego rozwiązania sterowania. Zastosowanie sygnalizacji świetlnej jako środka poprawy bezpieczeństwa lub warunków ruchu w danym miejscu może być uwzględnione jedynie wtedy, gdy jest niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione osiągnięcie założonych celów innymi dostępnymi środkami organizacji ruchu, np. zmianą pierwszeństwa, eliminacją wybranych relacji kierunkowych. W związku z powyższym rozważamy w pierwszej kolejności wybudowanie na skrzyżowaniu ul.Komorowskiej i ul.Brzozowej w Komorowie ronda, które znacznie poprawiłoby bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz uspokoiłoby ruch na w/w skrzyżowaniu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst