Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam Panią
Chcę wystąpić o pozwolenie na budowę w Gminie Strzeniówka, jest aktualny plan zagospodarowania dla działki. Czy muszę od razu przygotować wszystkie niezbędne dokumenty czy jest możliwość kompletowania tych dokumentów na bieżąco
Pozdrowienia
Jacek Chyliński

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana zapytanie, informuję iż do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty i uzgodnienia tj.: >
– 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczególnymi – spełniającego wymagania zawarte w art. 34 ust. 1, 2 i 3 ustawy prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy obiektu budowlanego – (w jednym egz. projektu musi być projekt zagospodarowania sporządzony na oryginalnej „aktualnej mapie do celów projektowych”),
– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – w oświadczeniu należy uwzględnić wszystkie działki, na których jest projektowana inwestycja,
– decyzja o warunkach zabudowy (wydaje burmistrz lub wójt) dla terenów gdzie nie ma obowiązujących planów miejscowych, wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami, których konieczność będzie wynikała z tej decyzji lub z zapisów miejscowego planu,
– decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (wydaje Starosta Pruszkowski – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16)
– uprawnienia budowlane projektanta – kopia + oryginał (do wglądu) lub kopia potwierdzona przez izbę (do wglądu),
– zaświadczenie o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego – kopia + oryginał (do wglądu) lub kopia potwierdzona przez izbę (do wglądu),
– zgoda na zjazd (wydaje właściwy zarządca drogi),
– odpisy dokumentów zawierających w swej treści wymagane opinie uzgodnienia
i pozwolenia właściwych organów państwowych oraz jednostek organizacyjnych, w tym:
* techniczne warunki zasilania w energię elektryczną (wydaje właściwy Rejon Energetyczny),
* warunki przyłączenia do sieci gazowej (wydaje właściwa Rozdzielnia Gazu),
* warunki podłączenia do sieci wodociągowej (wydaje właściwy zarządzający siecią wodociągową),
* w przypadku braku dostępu do sieci wodociągowej w projekcie zagospodarowania należy wskazać miejsce usytuowania ujęcia wody,
* warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej (wydaje właściwy zarządzający siecią kanalizacyjną),
* w przypadku braku dostępu do kolektora kanalizacyjnego – 4 egz. projektu szczelnego zbiornika na ścieki,
* uzgodnienie z zarządzającym siecią melioracyjną – w przypadku terenu zmeliorowanego (wydaje właściwy zarządca sieci melioracyjnej),
* pozwolenie wodno – prawne na przebudowę lub likwidację sieci drenarskiej –
w przypadku takiej konieczności (wydaje Strata Pruszkowski – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16),
– opinia ZUD (kserokopia + oryginał do wglądu) – w przypadku inwestycji wymagających uzgodnienia (np. sieci i przyłącza infrastruktury).
Dodatkowo przy wystąpieniu z wnioskiem o pozwolenie na budowę budynku innego niż jednorodzinny:
– decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – dla inwestycji wymienionych
w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko …,
– uzgodnienie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego – dla dużych inwestycji (wydaje Wojewoda Mazowiecki – Wydział Zarządzania Kryzysowego – Warszawa pl. Bankowy 3/5),
– uzgodnienie projektu budowlanego sieci infrastruktury z zarządzającym drogą,
– zgoda na umieszczenie urządzenia od zarządzającego drogą,

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst