Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani.
W 2005 roku złożyłam w Sądzie w Pruszkowie wniosek o zasiedzenie nieruchomości położonej w Nowych Grocholicach dz. 423. Z dokumentów, które otrzymałam ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie wynikało, że właścicielem nieruchomości jest w całości Skarb Państwa (również działka była jako jedna całość).Odbyło się kilka posiedzeń Sądu ale tylko na jednym z nich był przedstawiciel Starostwa. Na tej sprawie nie było mowy o tym, że jest inny właściciel niż Skarb Państwa ani że toczy się inne postępowania mogące wpłynąć na przebieg sprawy o zasiedzenie.
Natomiast w 2007 roku z Sądu otrzymaliśmy pismo, w którym zostaliśmy poinformowani, że Starostwo Powiatowe w Pruszkowie informuje Sąd o toczącej się przed Ministerstwem Rolnictwa sprawie z wniosku dawnych właścicieli tj. p.Grocholskich (sprawa toczy się przynajmniej od 2002 roku) Moje pytanie jest następujące: czy 2005 roku Starostwo nic nie wiedziało o roszczeniach dawnych właścicieli? Dlaczego w wypisie z rejestru gruntów jako właściciel figuruje Skarb Państwa a w księgach wieczystych występują dwie osoby na dwóch różnych działkach?(zaznaczam, że wypis był na działkę Nr 423 o pow. 1300 m2 w całości występował jako właściciel Skarb Państwa, a obecnie działka składa się z dz. nr 423/1, 423/2, 423/3 i 423/4 z których na działce 421/1 i 423/2 są wpisani jako właściciele osoby fizyczne z których jeden to niejaki p.Niebuda a drugiego nazwiska nie pamiętam, pozostałe działki (razem 43 m2) to własność Skarbu Państwa. Moje następne pytanie to na jakiej podstawie wpisano jako właścicieli tych dwóch panów? I ostatnie pytanie – czy Starostwo ma już wiedzę na temat na jakim etapie jest sprawa z wniosku p. Grocholskich w Ministerstwie Rolnictwa? Będę bardzo wdzięczna za szybkie udzielenie odpowiedzi.
Barbara

Odpowiedź:

Szanowna Pani
W odpowiedzi na Pani pytanie dotyczące nieruchomości położonej w obrębie Nowe Grocholice, gm. Raszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dawna działka ew. 423 wyjaśniam co następuje:
W rejestrze ewidencji gruntów i budynków prowadzonym dla wsi Nowe Grocholice, gm. Raszyn w 2006 r. ujawniono opracowanie geodezyjne i kartograficzne przyjęte do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pruszkowie pod Nr KEM-RAS-M-3078/06 w dniu 29.03.2006 r. Działka nr ewidencyjny 423 o powierzchni 0,1300 ha została podzielona na działki nr ewidencyjny:
– 423/1 o powierzchni 0,0686 ha;
– 423/2 o powierzchni 0,0584 ha;
– 423/3 o powierzchni 0,0002 ha;
– 423/4 o powierzchni 0,0041 ha.
Zgodnie z badaniem ksiąg wieczystych KW 57786, 51278 i KW 60217 ujawniono rzeczywisty stan prawny przedmiotowych nieruchomości stąd pojawiły się nazwiska osób jakie Pani podaje w piśmie. Osoby fizyczne zostały wpisane jako właściciele działki nr ewidencyjny 423/1 uregulowanej w księdze wieczystej KW 57786 jako część działki hipotecznej 41 oraz jako właściciele działki 423/2 uregulowanej w księdze wieczystej KW 51278 jako część działki hipotecznej 42. Stan prawny działek nr ewidencyjny 423/3 i 423/4 uregulowany jest w księdze wieczystej KW 60217 odpowiednio jako część działek hipotecznych 35 i 38 wpisanych na rzecz Skarbu Państwa.
Jednocześnie Starostwo Powiatowe w Pruszkowie informuje, że Skarb Państwa figurował w rejestrze ewidencji gruntów jako właściciel działki Nr ewidencyjny 423 od 1992 r., jako następca Państwowego Funduszu Ziemi wpisanego poprzednio jako władającego.
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie nie posiadało, więc dokumentów potwierdzających powyższy stan prawny w/w działki.
Zatem, w wyniku ujawnienia opracowania przyjętego do zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod Nr KEM-RAS-M-3078/06 w dniu 29.03.2006 r., które powstało po zbadaniu dokumentów źródłowych znajdujących się w księgach wieczystych, rejestr ewidencji gruntów i budynków odzwierciedla rzeczywisty stan prawny przedmiotowych nieruchomości.
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest prowadzone postępowanie Sygn. akt G.z.r.n. 057-625-15/05w związku z roszczeniami spadkobierców Barbary Grocholskiej byłej właścicielki gruntów wchodzących w skład majątku ziemskiego \”Dobra Ziemskie Michałowice\”. Wniosek roszczeniowy został złożony bezpośrednio do Ministerstwa. Postępowanie jest prowadzone bez udziału Starostwa a o toczącym się postępowaniu Starostwo dowiaduje się z dokumentów, jakie czasami są przekazywane do wiadomości. Starostwo nie posiada wiedzy na jakim etapie załatwiania jest sprawa z wniosku spadkobierców Barbary Grocholskiej.
Do chwili obecnej Starostwo Powiatowe w Pruszkowie nie otrzymało żadnej decyzji rozstrzygającej kwestię roszczeń.
Z uwagi na skomplikowany charakter pytania, w przypadku wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt w Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst