Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani,
Moje pytanie dotyczy powiatowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczącego w szczególności Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, która jako droga powiatowa ma zostać poddana modernizacji. Jako student Politechniki Warszawskiej wiem, że zanim zostaną zatwierdzone poprawki w planie zagospodarowania powinny być one dostępne dla wszystkich i powinna być możliwość składania odwołań przez mieszkańców w terminie 21dni. Czy jako starosta powiatu może Pani wpłynąć na umieszczenie planu zagospodarowania na stronie internetowej i potwierdzić(bądź zaprzeczyć) modernizację
Al. Maii Dąbrowskiej w Komorowie która mogłaby uszkodzić dwa szpalery drzew-pomników przyrody?

Z poważaniem
Stefan Obłąkowski

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pańskie pytanie z dnia 25.01.2008 r. informuję, iż według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym planowanie przestrzenne odbywa się na trzech szczeblach:
1) krajowym – krajowy plan zagospodarowania przestrzennego (dotyczy całego kraju),
2) wojewódzkim – wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego (dotyczą poszczególnych województw),
3) gminnym – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (dotyczą poszczególnych gmin).

Tak więc nie funkcjonują powiatowe plany zagospodarowania przestrzennego. Teren
Al. Marii Dąbrowskiej objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uchwała Nr LIV/405/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru \”Komorów” część I obejmująca fragmenty osiedla Komorów, wsi Komorów, wsi Granica i Wsi Nowa Wieś (Mazow.02.232.5913), który dostępny jest na stronie internetowej gminy Michałowice. Ustalenia w/w planu (zapisy w § 25, 28, 35)jednoznacznie wskazują, iż Al. Marii Dąbrowskiej to aleja zabytkowa i objęta jest szczególną ochroną. Plan ustala zachowanie tej alei, a wszelkie działania na tym terenie muszą być zgodne z ustaleniami planu. Jednocześnie informuję, iż według zapisów art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), który stanowi: Art. 17. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego kolejno:
1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia;
2) zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania opiniowania planu;
3) rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt 1, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania;
4) sporządza projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
5) sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z uwzględnieniem art. 36;
6) uzyskuje opinie o projekcie planu:
a) gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej,
b) wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast, graniczących z obszarem objętym planem, w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oznaczeniu lokalnym;
7) uzgadnia projekt planu z:
a) wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych,
b) właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków,
c) organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów odrębnych,
d) właściwym zarządcą drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę,
e) właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa,
f) dyrektorem właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,
g) właściwym organem nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych,
h) właściwym organem administracji geologicznej w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
i) ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej;
8) uzyskuje zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;
10) ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;
11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 10, termin, w którym osoby fizyczne
i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu;
12) rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 11, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania;
13) wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag, o których mowa w pkt 11, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia;
14) przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt 11. procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje konsultację społeczną, jak również zmianę każdego planu miejscowego (zgodnie z art. 27 w/w ustawy, zmiana planu następuje w takim samym trybie, w jakim jest on uchwalany).
Informuję, iż dla Powiatu Pruszkowskiego została opracowana Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego do 2025 r., która formułuje długookresowe cele rozwoju powiatu. Strategia nie jest aktem prawa miejscowego. Dostępna jest na stronie internetowej Powiatu Pruszkowskiego (w okienku dokumentów lub w okienku wydziału organizacyjnego).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst