Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Dzień dobry,
moje pytanie dotyczy wywozu fekali na pola uprawne i nieużytki, czy firma (w tej chwili firma zlikwidowana ale dalej prowadząca działalność) zajmująca się wywozem nieczystości moze je bezkarnie wylewać na pola i nieużytki w niedalekiej odległości od domów mieszkalnych ok. 300 m, czy takie postepowanie jest w zgodzie z ustawą o ochronie środowiska, i czy jest wogóle zgodne z prawem.
Fakt ten był zgłaszany do urzędu gminy ale nic w tej sprawie nie zrobiono.
Pozdrawiam i liczę na wyczerpującą odpowiedź.
Magdalena

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wymagane jest uzyskanie zezwolenia. (art. 7 ust. 1 pkt 2). Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. (art. 7 ust. 6), a ten kto prowadzi działalność określoną w art. 7 bez wymaganego zezwolenia podlega karze aresztu lub karze grzywny. (art. 10 ust. 1).
Egzekucja powyższych obowiązków oraz kierowanie spraw do sądu należy do kompetencji właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Starosta nie jest organem sprawującym nadzór nad organem gminy. W związku z powyższym wszelkie pytania, żądania i wnioski związane z opisaną przez Panią działalnością firmy, należy kierować bezpośrednio do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
W swoim pytaniu nie podała Pani nazwy gminy, której to dotyczy, dlatego nie mam nawet możliwości przekazania tej sprawy do właściwego wójta lub burmistrza.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst