Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Jaka jest procedura uzyskania pozwolenia na wybudowanie ogrodzenia na podmurówce ażurowego przy drodze publicznej w Michałowicach. Chce odgrodzić tym ogrodzeniem swoją działke budowlaną.
Zofia

Odpowiedź:

Szanowna Pani Zofio,
Realizacja ogrodzenia od strony dróg wymaga formalnego zgłoszenia do Starosty Pruszkowskiego, które należy dostarczyć do kancelarii tut. urzędu na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.
Do zgłoszenia należy załączyć m.in.:
– oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wypełniony druk),
– kserokopia mapy działki ze wskazaniem linii ogrodzenia oraz oznaczeniem miejsca lokalizacji bramy i furtki,
– pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami odrębnymi.
Do robót można przystąpić o ile organ w terminie 30 dni nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst