Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Starosta
Pani Elżbieta Smolińska
Zwracam się w następującej sprawie. W dniu 12.10.2006 r. weszła w życie ustawa z dn. 21.07.2006 r. o pracownikach samorządowych. Nowelizacja nakłada na pracodawców samorządowych obowiązek sprawdzenia, czy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym. Z informacji które do mnie dotarły wynika że w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszkowie pracuje osoba karana sądownie. W związku z tym czy ma pani zamiar realizować powyższą ustawę.
z poważaniem
Janek
Janek

Odpowiedź:

Szanowny Panie Janie,
We wrześniu 2005 r. wszyscy pracownicy Starostwa, w tym również pracownicy Wydziału Komunikacji, złożyli oświadczenia iż nie byli karani za przestępstwo popełnione umyślnie. Oświadczenia były złożone w związku z wejściem w życie, w dniu 7 sierpnia 2005 r. nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych.
W dniu 10 października 2006 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych (ustawa z dnia 25.08.2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych). Nowelizacja ta nakłada na pracodawców samorządowych obowiązek sprawdzenia, czy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym. Starostwo Powiatowe w Pruszkowie wystąpiło z zapytaniem o 123 osoby. Wnioski do KRK muszą być złożone w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli z informacji uzyskanej z KRK wyniknie, że pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym jest osobą prawomocnie skazaną za przestępstwo umyślne, zgodnie z art. 2 ust. 2 cytowanej ustawy, zostanie rozwiązany z takim pracownikiem stosunek pracy za wypowiedzeniem.
Jednocześnie wyjaśniam, iż dotyczy to jedynie przestępstw umyślnych, a więc za czyny przewidziane w ustawach karnych. Nie dotyczy to wyroków zasądzających np. alimenty czy innych należności w sprawach cywilno-prawnych.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst