Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowana Pani Starosto.
W dniu 01.06.2006r. Złożyłem pismo z zapytaniem czy mogę postawić budynek o nietypowym kształcie, którego wizualizacje (zdjęcia ukazujące jak budynek będzie się wtapiał w otoczenie) oraz zarys planu dołączyłem do pytania. Budynek ten spełnia kryteria planu zagospodarowania przestrzennego (niska intensywność, niewielka wysokość itp.) Jeśli zaś chodzi o stronę ochrony środowiska czy ekologii znacznie przewyższa tradycyjne budownictwo. Niestety cena szczegółowego projektu takiego domu również znacznie przewyższa cenę standardowego projektu. Złożyłem to pytanie by składając gotowy plan potrzebny do wydania decyzji o zabudowie nie okazało się że istnieją jakieś odrębne paragrafy które uniemożliwiają realizacje tej inwestycji. Niestety 12-go wicestarosta przesłał pismo do Burmistrza Gminy z prośba o interpretację planu zagospodarowania… Chciałem zauważyć że budynek spełnia założenia tegoż planu. Nie leży w kompetencji Burmistrza podjęcie decyzji o wydaniu zgody lub nie na budowę. Domyślam się więc odpowiedzi na zadane mu pytanie. Nieoficjalnie wiem że już przynajmniej jeden nietypowy budynek stoi na terenie gminy Brwinów i uzyskał stosowne pozwolenia. (wtedy z gminy) Uprzejmie proszę o odpowiedź na zadane przeze mnie pytanie. Aktualnie minęły już 33dni. Budynek stać się może ciekawostką architektoniczną podnosząc atrakcyjność gminy i unowocześniając jej wizerunek. Choć jego główną cechą wyglądu zewnętrznego ma być wtapianie się w otaczający krajobraz. > Z nadzieją na realizację domu marzeń. >
Pozdrawiam.
Dominik

Odpowiedź:

Ze względu na to, iż budynek posiada nietypowy kształt zwrócono się do Burmistrza Gminy Brwinów z prośbą o interpretację zapisów „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Żółwin oznaczonego jako część I” dotyczącą możliwości realizacji w/w przedsięwzięcia na obszarze planu.
Pan Burmistrz poinformował, że w tekście obowiązującego planu dot. terenu 42MN, gdzie planowana jest realizacja w/w inwestycja, zapis § 2 ust. 5 pkt d) m in. stanowi: „Wprowadza się dla całego obszaru objętego planem następujące zasady harmonijnego kształtowania krajobrazu i zabudowy, a mianowicie ustala się:
– zachowanie niewielkich gabarytów zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej, mieszkaniowo –usługowej, obiektów produkcji rolnej i zabudowy rekreacyjnej realizowanej wyłącznie jako zabudowa o niskiej intensywności, wolnostojąca lub bliźniacza – poprzez zachowanie rzędnej kalenicy (nad nie mniej niż 80% powierzchni rzutu budynku) – 9,0 m – ponad poziom terenu, zastosowania stromych dachów o kącie nachylenia połaci dachu 28 – 42 stopni.”.
Z powyższego wynika, że proponowany projekt budynku nie zakłada obiektu, gdzie występuje kalenica i połaci dachowe o spadkach 28 – 42 stopni. Ponieważ jedynie budynki wymienione w § 2 ust. 5 pkt d) są dopuszczone do realizacji na tym terenie, informuję, iż budowa przedstawionego projektu budynku jest niezgodna z planem.
Szkoda, bo mnie osobiście podoba się dom Pana marzeń.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst