Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Czy zostały podjęte wspólnie z wójtami i burmistrzami rozmowy dotyczące klęski suszy w naszym powiecie, dotykające szczególnie rolników. My rolnicy oczekujmy podjęcia działań wspierających w tej trudnej sytuacji, w związku z ponoszonymi stratami w uprawach rolnych.
Bogusław Wągrodzki z gm. Raszyn

Odpowiedź:

Szanowny Panie Bogusławie!

W związku z utrzymywaniem się wysokich temperatur i brakiem opadów atmosferycznych na terenie województwa mazowieckiego powodujących narastanie niekorzystnych warunków przede wszystkim w rolnictwie i zaopatrzeniu gospodarstw w wodę – Starostwo Powiatu Pruszkowskiego podjęło działania koordynujące i wystąpiło do gmin z wytycznymi w tym zakresie.
W szczególności podjęto działania odnośnie monitorowania niekorzystnych zjawisk, wymiany informacji pomiędzy gminami, służbami i inspekcjami oraz wystąpiono z apelami do mieszkańców powiatu o racjonalne korzystanie z dostępnych zasobów wody oraz przestrzeganie zakazu wstępu do lasów.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że rolnicy którzy ponieśli poważne straty w wyniku klęski żywiołowej mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty. By jednak tak się stało, teren na którym wystąpiła klęska, musi być uznany za obszar dotknięty klęską żywiołową. Decyzję w tej sprawie podejmuje Wojewoda, który występuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie preferencyjnej linii kredytów klęskowych dla poszkodowanych rolników.
Jednak aby dany teren został uznany za dotknięty klęską żywiołową muszą zostać spełnione określone warunki. Bliższe informacje w powyższej sprawie uzyska Pan w Urzędzie Gminy Raszyn ul Szkolna 2 a.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst