Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani Starosto!
Moje pytanie dotyczy konkursów na wolne stanowiska w Urzędzie Starostwa.
Dlaczego przy wynikach naboru napisane są tylko ogólnikowe informacje np. że kandydat spełnia wymagania formalne, a dlaczego nie jest dokładnie napisane
jakie ma wykształcenie, jaką szkołę ukończył, jakie ma doświadczenie itp.
Myślę że pozostali kandydaci i obywatele na pewno chcieliby wiedzieć, na jakiej podstawie taka osoba została wybrana. Skoro procedura naoboru ma być jawna i przejrzysta to niech będzie taka do końca. Ustawa o dostępie do
informacji publicznej daje przecież takie uprawnienia.
Proszę o odpowiedź na powyższe pytanie, ponieważ tak jak wielu inych obywateli, chciałbym wiedzieć kto i na jakich zasadach otrzymuje stanowiska pracy w Pani urzędzie. Mam nadzieję, że doczekam się odpowiedzi, ponieważ ostatnio czekałem ponad miesiąć!
Jarek

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jarku,
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że ustawa o pracownikach samorządowych określa, jakie dane o wybranym kandydacie, zamieszcza się w Informacji o wynikach naboru. Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem, informacja, o ktrórej mowa zawiera \”Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego\”.
Wyjaśniam, że art. 25 K.C. stanowi, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej, jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Ponadto informuję, że wymagania jakie musi spełnić kandydat ubiegający się o dane stanowisko, określone są szczegółowo w ogłoszeniu o naborze, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe. Wskazane są również wymagane dokumenty i oświadczenia. Określony jest też termin i miejsce składania dokumentów. Sprawdzeniu podlega kompletność złożonych dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym. Dodatkowo wyjaśniam, że podstawą rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne, obejmujące wiedzę kandydata dotyczącą stanowiska, predyspozycje, umiejętności i zdolności przydatne w pracy. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadza starosta i kierownik komórki organizacyjnej, do której prowadzony jest nabór.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst