Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Jestem właścicielem działki w Gminie Michałowice (Kolonia Opacz). Działka już ma wydane warunki zabudowy z 2003r. Ustalone są warunki na budowę domu jednorodzinnego z przeznaczeniem usługowym. Działka znajduje się w strefie hałasowej lotniska. Czy mogę mieć jakiś problem ze uzyskaniem pozwolenia budowlanego na budowę domu jednorodzinnego z przeznaczeniem usługowym? (po uprzedniej aktualizacji warunków zabudowy)?
Wojtek

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
Na mocy rozporządzenia Nr 93 Wojewody Mazowieckiego został utworzony obszar ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie. Wewnątrz tego obszaru wyróżniono strefę ograniczeń zabudowy mieszkaniowej (tzw. \”strefa M\”). Z Pana zapytania nie wynika, czy działka znajduje się w \”strefie M\” oraz jakiego typu usługa jest przewidziana w Pańskim budynku. W związku z tym cytuję treść § 4 rozporządzenia, który stanowi o zakazach i ograniczeniach zabudowy w tej strefie:

\”ust. 1. W obszarze ograniczonego użytkowania zabrania się:
1) przeznaczania nowych terenów pod szpitale, domy opieki oraz zabudowę związaną ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, a w strefie M także pod zabudowę mieszkaniową,
2) przeznaczania budynków w całości lub w części na szpitale i domy opieki, a w strefie M – także na cele mieszkaniowe – z zastrzeżeniem ust.2,
3) budowy nowych szpitali, domów opieki, zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, a w strefie M także budynków mieszkalnych, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt.1,

ust. 2. W strefie M dopuszcza się:
1) budowę nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych jako towarzyszących innym funkcjom na warunkach określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
2) przeznaczanie budynków w całości lub w części na funkcje związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży tylko wówczas, gdy przegrody zewnętrzne budynku zapewniają właściwy klimat akustyczny zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach\”.
Jednocześnie informuję, że treść rozporządzenia została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 222 z 2005r. pod poz. 7241.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst