Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Jestem studentką PWSZ w Legnicy na zaliczenie z Komunikacji Społecznej mam napisac referat o stronie powiatu i w związku z tym mam pytanie o bezrobocie w waszym powiecie. Cjcialabym uzyskac odpowiedz jaka jest sytuacja i jakie kroki poczynił powiat aby zmniejszac bezrobocie.
Aneta

Odpowiedź:

DZIAŁANIA ZMNIEJSZAJĄCE BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

W odpowiedzi na Pani pytanie uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie przeprowadza szereg działań aktywizujących osoby bezrobotne, będące mieszkańcami tut. Powiatu. W ramach tych działań osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą skorzystać ze szkolenia w celu zwiększenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, zdobyć doświadczenie zawodowe odbywając staż, czy też je zmienić dostosowując do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez udział w przygotowaniu zawodowym. Istnieje również możliwość podjęcia pracy w ramach prac interwencyjnych. Osoby bezrobotne, chcące stworzyć sobie stanowisko pracy poprzez podjęcie samozatrudnienia mogą ubiegać się o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ponadto zachętą do szukania pracy przez bezrobotnego jest możliwość otrzymania dodatku aktywizacyjnego, wypłacanego osobą, które podczas przebywania na zasiłku we własnym zakresie znajdą i podejmą pracę.
Poza powyżej przedstawionymi działaniami aktywizującymi tut. Urząd przeprowadza cykliczne spotkania dla osób bezrobotnych z Doradcą Zawodowym oraz Liderem Klubu Pracy, dzięki którym nabywają praktyczne umiejętności np. rozmowy z potencjalnym pracodawcą, pisania listu motywacyjnego lub CV. Informowani są również o aktualnych ofertach pracy oraz możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Istnieje także możliwość sporządzenia Indywidualnego Planu Działania. Z tego typu porad skorzystały w 2005r. 843 osoby.

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie organizuje również giełdy pracy, podczas których aranżowane są spotkania pracodawców z osobami bezrobotnymi. Spotkania takie owocują uzyskaniem pełnego obrazu sytuacji na lokalnym rynku pracy, a także możliwości bezpośredniej rozmowy i kontaktu z pracodawcami.

Tutejszy Urząd oprócz działań, do których został zobligowany ustawowo przeprowadza działania aktywizujące osoby bezrobotne w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przyjętego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 01.07.2004r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1743) wraz z Uzupełnieniem Programu.

W związku z Powyższym realizowane są obecnie dwa działania aktywizujące osoby bezrobotne, będące mieszkańcami tut. Powiatu.

Działanie 1.2 zatytułowane \”Otwarty rynek pracy szansą dla młodzieży w powiecie pruszkowskim\”, przeprowadzane w okresie od 01.06.2005 do 30.04.2006r. skierowane jest do osób do 25 roku życia przebywających w ewidencji tut. Urzędu nie dłużej niż 24 miesiące.
W ramach tego działania 155 skierowano na szkolenia, 75 osoby zostały skierowane na staże, 10 osób odbyło przygotowanie zawodowe, 5 osób otrzymało dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Działanie 1.3 zatytułowane \”Równe szanse dla każdego – wsparcie osób bezrobotnych w powiecie pruszkowskim\” przeprowadzane w okresie 01.06.2005 do 31.08.2006r. skierowane jest do osób powyżej 25 roku życia zarejestrowanych nie dłużej niż 24 miesiące. W ramach tego działania 123 osoby ukończą szkolenie, 11 osób z ogółu skierowanych na szkolenie otrzyma dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 7 osób skierowano na prace interwencyjne, 8 osób odbywa przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.

Reasumując w 2005 roku zatrudnienie zorganizowane w ramach prac interwencyjnych podjęło 68 osób, staże zorganizowano dla 250 osób, do pracy w ramach robót publicznych skierowano 87 osób a na przygotowanie zawodowe skierowano 47 osób.

Również w ubiegłym roku przeszkolono 525 bezrobotnych i przyznano 19 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej a dodatek aktywizacyjny przyznano 208 osobom.
Przedstawione liczby dotyczą osób skierowanych na działania aktywizacyjne finansowane zarówno ze środków Funduszu Pracy jak i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto należy wspomnieć, iż wszystkie osoby kwalifikowane są na ww. działania zgodnie
z polityką równych szans, która jest niewątpliwie jednym z priorytetów UE dążącym do likwidacji dyskryminacji i promowania równości kobiet i mężczyzn
(zgodnie z art. 3 par. 2 Traktatu Amsterdamskiego).

Jednocześnie informuję, że materiały na temat ilości zarejestrowanych bezrobotnych, stopie bezrobocia i statystyki są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie – http://www.puppruszkow.go3.pl .

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst