Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani,
Jestem repatriantką ze Lwowa, mieszkam w Pruszkowie, pracuję w Warszawie. W związku z moim statusem, sytuacją na polskim rynku pracy i rozdz. 6 ustawy o repatriacji, dotyczącym aktywizacji zawodowej repatriantów mam do Pani pytanie: czy prowadziła już Pani aktywizację zawodową repatriantów? Jeśli tak to prosiłabym Panią o podpowiedź jakie dokumenty, jaka procedurę i inne wymagania powinien wypełnić pracodawca, który mnie zatrudnia. Najbardziej interesuje mnie kwestia zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, przeszkolenie repatrianta oraz wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne.
Będę zobowiązana za odpowiedź.
Z poważaniem,
Jolanta Tyrcz

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pani pytanie uprzejmie informuję, że na terenie powiatu pruszkowskiego nie była dotychczas prowadzona aktywizacja zawodowa repatriantów, jednak dla osób które przekroczyły granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy w celu repatriacji po 31 grudnia 2000 r., ustawa o repatriacji przewiduje, że repatriantowi, który nie ma możliwości samodzielnego podjęcia pracy, starosta (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania repatrianta, może zapewnić aktywizację zawodową przez:

1. zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych (opłat za naukę oraz opłat za uzyskanie świadectwa lub tytułu kwalifikacyjnego),
2. zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na:
– utworzenie stanowiska pracy,
– przeszkolenie repatrianta,
– wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne.

Jednym z warunków ubiegania się przez pracodawcę o zwrot kosztów jest nawiązanie z repatriantem stosunku pracy na co najmniej 24 miesiące.

Zwrotu poniesionych kosztów można dokonywać w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego. Każda z form aktywizacji zawodowej może być zastosowana tylko raz.

Zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych następuje na podstawie umowy zawartej między starostą (prezydentem miasta) a repatriantem. Umowa ta powinna określać w szczególności zasady wypłacania i wysokość zwracanej kwoty, prawa i obowiązki stron umowy, w tym zobowiązanie repatrianta do zwrotu wypłaconej kwoty, na zasadach określonych przez starostę, w przypadku nieuzasadnionego przerwania nauki lub jej niepodjęcia. Wysokość zwracanej kwoty stanowi połowę kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (nie więcej niż równowartość dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym dzień zawarcia umowy).

Tak więc w sytuacji kiedy jest Pani zatrudniona nie ma możliwości i potrzeby podejmowania działań zmierzających do uzyskania pracy.
W przypadku ewentualnej utraty pracy należy zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie przy ulicy Andrzeja 26.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst