Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Chciałabym się dowiedzieć czegoś o stypendiach unijnych dla studentów. Czy mam jeszcze szanse w tym roku? I jakie dokumenty czy warunki trzeba mieć?
Michalina

Odpowiedź:

Szanowana Pani,
Uprzejmie informuję, że ostateczny termin składania wniosków w ramach Działania 2.2. ZPORR: \”Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne\” na nowy rok 2005/2006 minął 30 czerwca 2005 r. w przypadku
uczniów i 18 lipca 2005 r. w przypadku studentów. Jednocześnie informuję, że bezpośrednimi odbiorcami pomocy mogli być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci (do ukończenia 25 roku życia) państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym spełniający następujące kryteria:
a. posiadają stałe zameldowanie na wsi lub w miastach do 20 000 mieszkańców (w przypadku studentów),
b. posiadają stałe zameldowanie na wsi, w miastach do 5000 mieszkańców, albo w miastach do 20 000 mieszkańców, w których nie ma publicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości (w przypadku uczniów),
c. znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej – miesięczny dochód rodziny za 2004 r., określony w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) w przeliczeniu na osobę nie mógł przekroczyć 350 zł netto.

Do wniosku należało również dołączyć:
a. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach rodziny za 2004 r.,
b. osoby utrzymujące się z gospodarstwa rolnego zobowiązane były przedstawić zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz,
c. zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o zameldowaniu,
d. kserokopię dowodu osobistego w przypadku gdy stypendysta jest pełnoletni,
e. zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu lub kontynuacji studiów, a w przypadku uczniów zaświadczenie ze szkoły, że jest się uczniem.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst