Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Czy powiat organizuje jakieś lokalne projekty na rzecz aktywizacji bezrobotnych, oprócz działań, do których został zobligowany ustawowo? Jeśli tak to, jakie? I czy do ich realizacji wykorzystywane są jedynie zasoby osobowe PUP, MOPS itp. czy też są jakieś działania prowadzone przez specjalistów oraz praktyków specjalizujących się w danej sferze aktywizacyjnej, czy są to osoby delegowane przez instytucje typu wymienionych powyżej?
Z poważaniem.
Radek

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie, oprócz działań do których Urząd został zobligowany ustawowo, przeprowadza działania aktywizujące osoby bezrobotne w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 01.07.2004r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1743) wraz z Uzupełnieniem Programu.

W związku z powyższym realizowane są obecnie dwa działania aktywizujące osoby bezrobotne, będące mieszkańcami tut. Powiatu.

Działania 1.2 zatytułowane \”Otwarty rynek pracy szansą dla młodzieży w powiecie pruszkowskim\”, wdrażane w okresie od 01.06.2005 r. do 30.04.2006 r., skierowane jest do osób do 25 roku życia przebywających w ewidencji tut. Urzędu nie dłużej niż 24 miesiące.
W ramach tego działania zostaną zaktywizowane 154 osoby z których 140 skierowanych zostanie na szkolenia, 54 osoby zostaną skierowane na staże, w tym 50 osób po wcześniejszym ukończeniu szkolenia, 10 osób odbędzie przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.

Działanie 1.3 zatytułowane \”Równe szanse dla każdego – wsparcie osób bezrobotnych w powiecie pruszkowskim\” wdrażane w okresie od 01.06.2005 r. – 31.08.2006 r. skierowane jest do osób powyżej 25 roku życia zarejestrowanych nie dłużej niż 24 miesiące.
W ramach tego działania zostanie zaktywizowanych 128 osób, z których 108 zostanie skierowanych na szkolenia, 11 osób z ogółu skierowanych na szkolenia otrzyma dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 10 osób skierowanych zostanie na prace interwencyjne, 10 osób odbędzie przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.

Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie uprzejmie informuje, że wszystkie szkolenia przeprowadzane są przez specjalistyczne jednostki szkolące, posiadające w tej dziedzinie doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz niezbędny w przypadku finansowania szkoleń ze środków publicznych wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie.
Ponadto informuję że pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy odpowiedzialni są za złożenie wniosków do instytucji ogłaszających konkursy a następnie realizacji i rozliczania poszczególnych projektów.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst