Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Mam dwa pytania do Pani pierwsze co dalej z obiektem ZSA w Brwinowie?
Drugie czemu w internecie brak jest uchwały o likwidacji szkoły w Brwinowie?
Wojtek

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytania uprzejmie informuję, co następuje:

1. Obiekty ZSA w Brwinowie są własnością Skarbu Państwa, a w związku z tym dalsze ich zagospodarowanie będzie uzgadniane z Wojewodą.
2. Uchwała Rady Powiatu nr 223 z dn. 24 maja 2005 r. o likwidacji ZSA w Brwinowie jest umieszczona w BIP na stronie powiatu pruszkowskiego w linku Rada Powiatu.
Specjalnie dla Pana informacji przytaczam uchwałę in extenso poniżej:

UCHWAŁA Nr XXXI/ 223 / 2005
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 24 maja 2005 roku
w sprawie likwidacji szkół: Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, Technikum Ogrodniczego i Policealnej Szkoły dla Dorosłych, wchodzących w skład Zespołu Szkół Agroekonomicznych w Brwinowie i rozwiązania Zespołu Szkół Agroekonomicznych w Brwinowie.

Na podstawie: art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 5c pkt 1, art.59 ust. 1 i 2 oraz 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, Nr 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2005 r. zlikwidować szkoły: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum Ogrodnicze i Policealną Szkołę dla Dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół Agroekonomicznych z siedzibą w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, na których likwidację otrzymano pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 22 kwietnia 2005 roku.

§ 2

Z dniem 31 sierpnia 2005 r. rozwiązać Zespół Szkół Agroekonomicznych z siedzibą
w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, na którego likwidację otrzymano pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 22 kwietnia 2005 roku.

§ 3

Przejąć dokumentację organizacyjną i finansowo – księgową zlikwidowanych szkół,
a dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania przekazać Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4

Zapewnić uczniom likwidowanych szkół kontynuację nauki w szkołach:
– Liceum Ogólnokształcącym i Liceum Profilowanym, wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Pruszkowie, ul. Gomulińskiego 2,
– Liceum Ogólnokształcącym i Liceum Profilowanym, wchodzących w skład Zespołu Szkół im.F.Nansena z siedzibą w Piastowie, ul.Namysłowskiego 11.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maria Kwasiborska Sybilska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst