Katarzyna Kucharska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Katarzyna Kucharska

e-mail: rzecznik.konsumentow@powiat.pruszkow.pl

tel.: 22 738 14 50

Do zakresu działania Powiatowego Rzecznik Konsumentów należy w szczególności wykonywanie zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w przepisach odrębnych. Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany staroście i ponosi przed nim odpowiedzialność. Rzecznik w terminie do dnia 31 marca każdego roku przedkłada staroście do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.