Piotr Borowiec

Naczelnik Biura Zarządu

Piotr Borowiec

e-mail: pborowiec@powiat.pruszkow.pl

tel.: 22 738 15 26

Struktura organizacyjna Biura Zarządu składa się z następujących stanowisk i zespołów:

 • wieloosobowego stanowiska pracy ds. obsługi Zarządu Powiatu Pruszkowskiego;
 • wieloosobowego stanowiska pracy ds. organizacji pozarządowych;
 • zespołu ds. kadr;
 • zespołu ds. komunikacji społecznej, kultury i promocji.

 

 1. Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. obsługi Zarządu Powiatu Pruszkowskiego należy w szczególności:
 • prowadzenie dokumentacji pracy Zarządu Powiatu, w tym merytoryczne i techniczne przygotowanie, czuwanie nad prawidłowym przygotowaniem i przebiegiem oraz dokumentowaniem posiedzeń Zarządu Powiatu;
 • prowadzenie rejestru uchwał Zarządu Powiatu oraz ich publikacja.
 • monitorowanie realizacji uchwał i decyzji Zarządu Powiatu w zakresie dotyczącym Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu;
 • monitorowanie właściwej realizacji przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu zarządzeń, decyzji i poleceń Starosty;
 • przygotowywanie dokumentacji oraz koordynowanie współpracy pomiędzy organami Powiatu i komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz podmiotami zewnętrznymi;
 • monitorowanie realizacji programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego;
 • wykonywanie pozostałych zadań z zakresu obsługi Zarządu Powiatu wynikających z przepisów prawa w tym ustaw i statutu powiatu;
 • obsługa sekretarska Zarządu Powiatu.

 

 1. Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy ds. organizacji pozarządowych należy w szczególności:
 • organizowanie konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe;
 • stwarzanie dogodnych warunków dla organizacji społecznych i pozarządowych w obszarze odpowiedzialności Zarządu Powiatu;
 • inicjowanie i utrzymywanie relacji z osobami i podmiotami istotnymi w obszarze organizacji pozarządowych.

 

 1. Do zadań zespołu ds. kadr należy w szczególności:
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • prowadzenie ewidencji i akt osobowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z wyłączeniem placówek oświatowo-wychowawczych;
 • analiza stanu gospodarowania etatami i funduszem płac, prowadzenie i koordynowanie spraw związanych ze szkoleniem pracowników starostwa;
 • prowadzenie archiwum akt osobowych;
 • prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;
 • przygotowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień oraz prowadzenie ich rejestru;
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych starostwa dotyczących spraw pracowniczych;
 • prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze;
 • prowadzenie spraw z zakresu służby przygotowawczej;
 • prowadzenie spraw z zakresu okresowych ocen kwalifikacyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych;
 • prowadzenie spraw dotyczących składanych oświadczeń majątkowych.

 

 1. Do zadań zespołu ds. komunikacji społecznej, kultury i promocji należy w szczególności:
 • utrzymywanie relacji z mediami;
 • monitorowanie prasy i mediów pod kątem informacji dotyczących Powiatu;
 • administrowanie treścią na stronie internetowej i innych publikatorach Powiatu;
 • opiniowanie wniosków o przyznanie patronatu honorowego Starosty oraz wsparcie merytoryczne dla działań podmiotów objętych patronatem honorowym;
 • inicjowanie i utrzymywanie relacji z osobami i podmiotami istotnymi w obszarze komunikacji społecznej;
 • prowadzenie działań z zakresu promocji i kreowania pozytywnego wizerunku Powiatu;
 • organizowanie wydarzeń kulturalnych, promocyjnych, okolicznościowych i rocznicowych, w tym imprez masowych oraz ich dokumentowanie;
 • prowadzenie spraw związanych z promocją turystyki na terenie Powiatu;
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań powiatowej biblioteki publicznej;
 • prowadzenie spraw z zakresu obsługi reprezentacyjnej Zarządu Powiatu;
 • inicjowanie i utrzymywanie relacji z osobami i podmiotami istotnymi w obszarze kultury i promocji.