Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
 • Małgorzata Zielonka

  Skarbnik Powiatu Pruszkowskiego

  Małgorzata Zielonka

  e-mail: skarbnik@powiat.pruszkow.pl
  tel.: 22 738-14-04
  fax: 22 728-92-47

  Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budżetu Powiatu. Do zadań i kompetencji skarbnika Powiatu należy prowadzenie gospodarki finansowej i nadzór nad terminową realizacją zobowiązań finansowych Powiatu oraz ich zaciąganie w sposób zgodny z przyjętym budżetem oraz dostosowany do jego bieżącego wykonania.

  Skarbnikowi podlega służbowo bezpośrednio Wydział Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

 • Michał Landowski

  Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego

  Michał Landowski

  Sekretarzowi podlegają służbowo bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Pruszkowie:
  – Wydział Obsługi Urzędu – z wyłączeniem administrowania nieruchomościami powiatowymi
  – Wydział Obsługi Mieszkańców
  – Zespół Informatyki
  – Zespół Kadr
  e-mail: sekretarz@powiat.pruszkow.pl
  tel.: 22 738-15-55

 • Piotr Aniołek

  Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych

  Piotr Aniołek

  e-mail: piotr.aniolek@powiat.pruszkow.pl
  tel.: 22 738-14-69

  Do zadań Wydziału Funduszy Zewnętrznych należy w szczególności:

  • przygotowywanie i analiza informacji w zakresie możliwości i warunków pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań powiatu;
  • pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, w tym m.in.: z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz programów ministerialnych;
  • bieżące monitorowanie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
 • Marek Michalak

  p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów

  Marek Michalak

  e-mail: finanse@powiat.pruszkow.pl
  tel.: 22 73-81-461

  Do zakresu działania Wydziału Budżetu i Finansów należy w szczególności obsługa finansowo-księgowa budżetu powiatu, starostwa, dochodów Skarbu Państwa oraz sprawozdawczość budżetowa i finansowa.

   

   

 • Klaudia Bryk

  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

  Klaudia Bryk

  e-mail: klaudia.chmiel@powiat.pruszkow.pl
  tel. 22 738-15-41

  Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska należy w szczególności prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki leśnej, gospodarki odpadami, prawa łowieckiego oraz handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

 • Witold Dąbrowski

  Naczelnik Wydziału Obsługi Urzędu

  Witold Dąbrowski

  e-mail: witold.dabrowski@powiat.pruszkow.pl
  tel.: 22 738-14-14

   

  Do zakresu działania Wydziału Obsługi Urzędu należy kompleksowa obsługa starostwa,
  a w szczególności:

  • zapewnienie warunków sprawnego funkcjonowania starostwa;
  • administrowanie systemem elektronicznego obiegu dokumentów;
  • gospodarowanie składnikami majątkowymi starostwa;
  • prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej;
  • koordynowanie procesu udostępniania informacji publicznej;
  • organizacja, nadzór i realizacja zdań wynikających z bhp i ppoż.;
  • archiwizacja dokumentacji urzędowej.
 • Joanna Hajdukiewicz

  Kierownik Zespołu Ochrony Zdrowia

  Joanna Hajdukiewicz

  e-mail: joanna.hajdukiewicz@powiat.pruszkow.pl
  tel.: 22 738-14-06

  Do zakresu działania Zespołu Ochrony Zdrowia należy promocja zdrowia w powiecie i nadzór nad podmiotem leczniczym.

 • Wanda Lesiakowska

  Naczelnik Wydziału Architektury

  Wanda Lesiakowska

  e-mail: architektura@powiat.pruszkow.pl
  tel.: 22 738-15-61

  Do zakresu działania Wydziału Architektury należy w szczególności prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, a także opiniowanie i uzgadnianie spraw z zakresu planowania przestrzennego.

  Naczelnik przyjmuje zainteresowane osoby w każdy czwartek w godzinach od 12:15 do 13:15 (pokój nr 111).

  Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty lub odwołanie wizyty pod numerem telefonu:
  (22) 738 15 60 lub (22) 738 15 61.

  Godziny pracy Wydziału Architektury:
  poniedziałek: 8:00 – 16:00*
  wtorek: 8:00 – 16:00
  środa: 8:00 – 16:00**
  czwartek: 8:00 – 16:00
  piątek: 8:00 – 14:00

  * dyżury pracowników do godziny 18:00
  ** dyżur pracownika na stanowisku 10 (sala A) do godziny 18:00

 • Małgorzata Janowska

  NACZELNIK BIURA RADY

  Małgorzata Janowska

  e-mail: malgorzata.janowska@powiat.pruszkow.pl
  tel.: 22 738-14-83

  Do zadań Biura Rady należy w szczególności:

  • prowadzenie dokumentacji pracy Rady Powiatu oraz komisji Rady Powiatu, w tym merytoryczne i techniczne przygotowanie, czuwanie nad prawidłowym przygotowaniem i przebiegiem oraz dokumentowaniem sesji Rady Powiatu oraz posiedzeń komisji Rady Powiatu;
  • prowadzenie rejestru uchwał Rady Powiatu oraz ich przechowywanie i publikacja;
  • prowadzenie rejestru interpelacji, zapytań i wniosków radnych oraz nadzór nad terminowością udzielania odpowiedzi;
  • wykonywanie pozostałych zadań z zakresu obsługi Rady Powiatu wynikających z przepisów prawa w tym ustaw i statutu powiatu;
  • opracowywanie informacji i sprawozdań z zakresu działania biura.
 • Edyta Janusz

  Audytor wewnętrzny

  Edyta Janusz

  e-mail: edyta.janusz@powiat.pruszkow.pl
  tel.: 22 738-15-71

  Do zakresu działania Audytora Wewnętrznego należy w szczególności wspieranie Starosty w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

 • Wojciech Wójcik

  Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa

  Wojciech Wójcik

  e-mail: pawel.kostrzewski@powiat.pruszkow.pl
  tel. 22 738-15-68

  Wydział Inwestycji i Drogownictwa zajmuje się w szczególności:
  – prowadzeniem spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych
  – nadzorem nad utrzymaniem dróg powiatowych, w tym koordynowaniem w pasie drogowym robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających

 • Marzena Bonikowska

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów

  Marzena Bonikowska

  e-mail: rzecznik.konsumentow@powiat.pruszkow.pl
  tel.: 22 738-14-50

  Miejsce urzędowania: Pruszków, ul. Drzymały 30, pokój nr 102 (I piętro)

  Przyjęcia interesantów:
  poniedziałek: godz. 9:00 – 17.00,
  wtorek-piątek: godz. 9:00 – 15.00

  Do zakresu działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności wykonywanie zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w przepisach odrębnych. Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany staroście i ponosi przed nim odpowiedzialność. Rzecznik w terminie do dnia 31 marca każdego roku przedkłada staroście do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

 • Małgorzata Kucharska

  Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

  Małgorzata Kucharska

  e-mail: malgorzata.kucharska@powiat.pruszkow.pl
  tel.: 22 738-14-40

 • Monika Olczyk-Twardowska

  Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Geodeta Powiatowy

  Monika Olczyk-Twardowska

  e-mail: monika.olczyk@powiat.pruszkow.pl
  tel.: 22 738-15-18

  Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

  • wykonywanie zadań powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej;
  • gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości;
  • gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.
 • Karolina Mąkal

  Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych

  Karolina Mąkal

  e-mail: karolina.makal@powiat.pruszkow.pl
  tel.: 22 738-14-70

 • Waldemar Pielat

  Kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego

  Waldemar Pielat

  e-mail: wpielat@powiat.pruszkow.pl
  tel.: 22 734-08-88

  Do zakresu działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy wykonywanie zadań określonych ustawami należących do kompetencji starosty, powiatu lub jego organów, w szczególności w zakresie obronności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

   

   

 • Zbigniew Rzeczycki

  Naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców

  Zbigniew Rzeczycki

  e-mail: zbigniew.rzeczycki@powiat.pruszkow.pl
  tel.: 22 738-15-84

 • Kamila Sikorska

  p.o. Geologa Powiatowego

  Kamila Sikorska

  e-mail: kamila.sikorska@powiat.pruszkow.pl
  tel.: 22 738 14 79

  Do zakresu działania Geologa Powiatowego należą zadania z zakresu administracji geologicznej pierwszej instancji. Geolog Powiatowy podlega bezpośrednio staroście.

 • Łukasz Kamiński

  Kierownik Zespołu Informatyki

  Łukasz Kamiński

  e-mail: informatycy@powiat.pruszkow.pl

  Podstawowym celem działania Zespołu Informatyki jest zapewnienie właściwej obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

  Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Starostwie;
  • zarządzanie i administrowanie serwerami i zasobami sieciowymi Starostwa;
  • instalacja, konfigurowanie i aktualizowanie oprogramowania zainstalowanego na komputerach użytkowników;
  • monitoring oraz zapewnienie łączności pomiędzy punktami brzegowymi infrastruktury informatycznej;
  • wspomaganie użytkowników, w tym usuwanie awarii lub innych problemów związanych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem użytkowanym w Starostwie;
  • administrowanie serwisów: internetowych, intranetowych oraz BIP;
  • obsługa poczty elektronicznej w zakresie utrzymania sprzętowego i komunikacyjnego, a także dbanie o odpowiedni poziom szkolenia stanowiskowego;
  • sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną sprzętu komputerowego, a w szczególności jego bieżące serwisowanie i naprawa;
  • współpraca z dostawcami, serwisantami sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz dostawcami usług sieciowych;
  • nadzór nad wykonywaniem usług gwarancyjnych oraz serwisu pogwarancyjnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;
  • analizowanie potrzeb oraz zapewnienie zaopatrzenia Starostwa w sprzęt komputerowy, oprogramowanie, urządzenia sieciowe;
  • przygotowywanie projektu wydatków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na rok następny oraz planu wydatków na rok bieżący;
  • przygotowywanie dokumentacji w postępowaniach na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania lub świadczenie usług we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa;
  • archiwizacja i zapewnienie bezpieczeństwa danych;
  • prowadzenie dokumentacji technicznej systemów informatycznych.
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst