Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia na okres przekraczający 1 rok
Znak:
WOM.5430.09
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
1. wniosek,
2. kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
3. orzeczenie lekarskie)*, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wydane przez Wojewódzki Ośrodek Medycy Pracy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania,
4. orzeczenie psychologiczne)* stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem,
5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji,
6. dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej,
7. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (2_pełnomocnictwo),
8. dokument tożsamości (do wglądu).

)* jeśli jest wymagane
Opłaty
Opłata za przywrócenie prawa jazdy 10,50 zł, w tym:
1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10 zł,
2. Opłata ewidencyjna – 0,50 zł

Podstawa:
1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000).
2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 10 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1288).

Wnoszenie opłat:
1. Opłat skarbowych (w tym 17,00 zł za złożenie pełnomocnictwa) można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16: Bank PEKAO S.A. o/Pruszków, nr 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu lubw kasie Starostwa.
2. Opłatę ewidencyjną wnosi się na konto: Powiat Pruszkowski ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków Bank Pekao S. A. nr: 42 1240 5918 1111 0000 4908 0878 (aktywne do 31 lipca 2021) lub w kasie Starostwa.
nr: 78 1090 1056 0000 0001 4821 9976 (aktywne od 1 sierpnia 2021) lub w kasie Starostwa.
Miejsce złożenia dokumentów:
parter, sala B, stanowiska 17-18
Termin załatwienia sprawy:
1. Sprawy nie wymagające zbierania, informacji lub wyjaśnień – wygenerowanie PKK do 2 dni roboczych.
2. Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
3. Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.
Sprawy prowadzą:
główny specjalista Emilia Kołodziejczyk, inspektor Izabela Kozoń, podinspektor Hanna Michaeli, główny specjalista Magdalena Partyka, podinspektor Agnieszka Adach, podinspektor Karolina Chraniuk,
tel. 22-738-15-38, 22-738-15-34, prawa.jazdy@powiat.pruszkow.pl.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
1. Art. 49 i art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341).
2. § 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231, z późn. zm.)
Formularze i wnioski do pobrania:

Ze względów technicznych (ściśle wymagane rozmieszczenie pól, odpowiednia jakość druku) wniosek do niniejszych kart załączono w celach informacyjnych. Wymagane jest korzystanie z wniosków oryginalnych, dostępnych w wydziałach komunikacji.

wniosek prawo jazdy
pełnomocnictwo prawa jazdy

Informacja dotycząca wypełniania wniosku strona 1

Informacja dotycząca wypełniania wniosku strona 2

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst