Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia na okres nieprzekraczający 1 roku
Znak:
WOM.5430.08
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
1. wniosek,
2. dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej,
3. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (2_pełnomocnictwo),
4. dokument tożsamości (do wglądu).
Opłaty
Opłata za zwrot prawa jazdy:
1. Opłata ewidencyjna – 0,50 zł.

Podstawa:
1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000).
2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 10 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1288)

Wnoszenie opłat:
1. Opłatę skarbową za złożenie pełnomocnictwa w kwocie 17 zł można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16: Bank PEKAO S.A. o/Pruszków, nr:
49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub w kasie Starostwa.
2. Opłatę ewidencyjną wnosi się na konto: Powiat Pruszkowski ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków Bank Pekao S. A. nr: 42 1240 5918 1111 0000 4908 0878 (aktywne do 31 lipca 2021) lub w kasie Starostwa.
nr: 78 1090 1056 0000 0001 4821 9976 (aktywne od 1 sierpnia 2021) lub w kasie Starostwa.

Miejsce złożenia dokumentów:
parter, sala B, stanowiska 17-18
Termin załatwienia sprawy:
1.Sprawy nie wymagające zbierania, informacji lub wyjaśnień – bez zbędnej zwłoki.
2. Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
3. Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.
Sprawy prowadzą:
główny specjalista Emilia Kołodziejczyk, inspektor Izabela Kozoń, podinspektor Hanna Michaeli, główny specjalista Magdalena Partyka, podinspektor Agnieszka Adach, podinspektor Karolina Chraniuk, tel. 22-738-15-38, 22-738-15-34, prawa.jazdy@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
1. Art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341).
2. § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231, z późn. zm.)
Formularze i wnioski do pobrania:

Ze względów technicznych (ściśle wymagane rozmieszczenie pól, odpowiednia jakość druku) wniosek do niniejszych kart załączono w celach informacyjnych. Wymagane jest korzystanie z wniosków oryginalnych, dostępnych w wydziałach komunikacji.

wniosek prawo jazdy

pełnomocnictwo prawa jazdy

Informacja dotycząca wypełniania wniosku strona 1

Informacja dotycząca wypełniania wniosku strona 2

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst