Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Zmiana, wydanie wtórnika, wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Znak:
WOM.7250.02
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o zmianę, wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia (wniosek do pobrania: wniosek_OW_OZZ)

2. Załączniki do wniosku:
* dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, to jest dysponowanie co roku kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej:
9000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
5000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy
(Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zdolności finansowej:
1. roczne sprawozdanie finansowe – potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę,
2. gwarancja bankowa,
3. ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo)
* dowód uiszczenia opłaty za zmianę/wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
* inne dokumenty

3. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik
(Organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydaje wypis lub wypisy z tego zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie zezwolenia, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
Zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponadliczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej, zmiany danych, o których mowa w art. 7a ustawy o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
Jeżeli zmiany polegają na zwiększeniu liczby pojazdów, przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować zdolność finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, i może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.)
Opłaty
Wydanie wypisu na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia - 110
Wydanie wypisu w przypadku zmiany zezwolenia - 50
Zmiana zezwolenia - 100
Wydanie zezwolenia w przypadku zmiany danych powodujących zmianę właściwości organu - 100
Wydanie wtórnika zezwolenia – utrata na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - 100
Wydanie wtórnika zezwolenia – utrata na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy - 250
Przeniesienie uprawnień wynikających z zezwolenia - 50

Podstawa naliczania opłat:
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).
Opłatę należy wnieść na konto:
Powiat Pruszkowski ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
Bank Pekao S. A. nr: 42 1240 5918 1111 0000 4908 0878 (aktywne do 31 lipca 2021) lub w kasie Starostwa.
nr: 78 1090 1056 0000 0001 4821 9976 (aktywne od 1 sierpnia 2021) lub w kasie Starostwa.

Opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16: Bank BPH S.A. o/Pruszków, nr:
49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub
w kasie Starostwa.
Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie ul. Drzymały 30 parter, sala A, stanowiska 1-3
Termin załatwienia sprawy:
Do 3 miesięcy od daty otrzymania przez organ wszystkich koniecznych dokumentów do rozpatrzenia wniosku,
Do 4 miesięcy – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
Sprawy prowadzą:
Podinspektor Mariusz Karczewski
tel. 22-738-15-36
transport.drogowy@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE Nr L 300, poz. 1071).
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713).
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 916).
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827, z późn. zm.).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst