Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Zmiana, wydanie wtórnika, wydanie dodatkowych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
Znak:
WOM7250.04
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
1. wniosek o zmianę, wydanie wtórnika, wydanie dodatkowych wypisów z licencji (wniosek do pobrania: wniosek_OZL)

2. załączniki do wniosku:
dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem
w wysokości:
9000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
5000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy
(Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zdolności finansowej:
1. roczne sprawozdanie finansowe, 2. dokumenty potwierdzające: a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami, b) posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, d) własność nieruchomości.
dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji,
inne dokumenty

3. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik
Opłaty
Czynność administracyjna Opłata w zależności od okresu ważności licencji [zł}
od 2 do 15 lat od 15 do 30 lat od 30 do 50 lat
Wydanie wypisu na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku
o udzielenie licencji 35,20 41,80 49,50
Wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji 16 19 22,50
Zmiana licencji 32 38 45
Wydanie licencji w przypadku zmiany danych powodujących zmianę właściwości organu 32 38 45
Wydanie wtórnika licencji – utrata na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy 32 38 45
Wydanie wtórnika licencji – utrata na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy 80 95 112,50
Wydanie wtórnika wypisu z licencji 3,20 3,80 4,50
Przeniesienie uprawnień wynikających z licencji 32 38 45


Podstawa naliczania opłat:
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
6 Sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie
i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)
Opłatę należy wnieść na konto:
Powiat Pruszkowski ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
Bank Pekao S. A. nr: 42 1240 5918 1111 0000 4908 0878 (aktywne do 31 lipca 2021) lub w kasie Starostwa.
nr: 78 1090 1056 0000 0001 4821 9976 (aktywne od 1 sierpnia 2021) lub w kasie Starostwa.

Opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16: Bank BPH S.A. o/Pruszków, nr:
49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub
w kasie Starostwa.     
Miejsce złożenia dokumentów:
sala obsługi interesanta A (parter, kancelaria), tel.: 22-738-14-00
Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień,
do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.
Sprawy prowadzą:
podinspektor Mariusz Karczewski,
tel. 22-738-15-36, transport.drogowy@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2463)Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r.
w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z poźn. zm.).

Formularze i wnioski do pobrania:
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst