Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Zmiana, wydanie wtórnika, przeniesienie uprawnień wynikających z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
Znak:
WOM.7250.06
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
1. Wniosek (wniosek do pobrania: wniosek_OZL)
(Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią. Organ, który udzielił licencji przenosi, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienia z niej wynikające pod warunkiem spełnienia przez przedsiębiorcę przejmującego uprawnienia wynikające z licencji wymagań określonych w art. 5c ust. 2 ustawy o transporcie drogowym. Postępowanie w sprawie przeniesienia uprawnień wynikających z licencji wszczyna się na wniosek przedsiębiorcy przejmującego uprawnienia.
Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.)

2. Załączniki do wniosku:
Dowód uiszczenia opłaty za zmianę, wydanie wtórnika lub przeniesienie uprawnień wynikających z licencji inne dokumenty.

3. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.
Opłaty
Opłata w zależności od okresu ważności licencji {zł}:
a) Od 2 do 15 lat:
Udzielenie licencji - 800
Zmiana licencji - 80
Wydanie licencji w przypadku zmiany danych powodujących zmianę właściwości organu - 80
Wydanie wtórnika licencji – utrata na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - 80
Wydanie wtórnika licencji – utrata na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy - 240
Przeniesienie uprawnień wynikających z licencji - 40

b) Od 15 do 30 lat:
Udzielenie licencji - 900
Zmiana licencji - 90
Wydanie licencji w przypadku zmiany danych powodujących zmianę właściwości organu - 90
Wydanie wtórnika licencji – utrata na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - 90
Wydanie wtórnika licencji – utrata na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy - 270
Przeniesienie uprawnień wynikających z licencji - 45

c) Od 30 do 50 lat:
Udzielenie licencji - 1000
Zmiana licencji - 100
Wydanie licencji w przypadku zmiany danych powodujących zmianę właściwości organu - 100
Wydanie wtórnika licencji – utrata na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - 100
Wydanie wtórnika licencji – utrata na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy - 300
Przeniesienie uprawnień wynikających z licencji - 50

Podstawa naliczania opłat:
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
6 Sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie
i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)
Opłatę należy wnieść na konto:
Powiat Pruszkowski ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
Bank Pekao S. A. nr: 42 1240 5918 1111 0000 4908 0878 (aktywne do 31 lipca 2021) lub w kasie Starostwa.
nr: 78 1090 1056 0000 0001 4821 9976 (aktywne od 1 sierpnia 2021) lub w kasie Starostwa.

Opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16: Bank BPH S.A. o/Pruszków, nr:
49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub
w kasie Starostwa.     
Miejsce złożenia dokumentów:
Sala obsługi interesanta (parter, pokój nr 1), tel.: 22-738-14-00
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień,
Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.
Sprawy prowadzą:
Podinspektor Mariusz Karczewski
tel. 22-738-15-36, transport.drogowy@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713).
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r.
w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267, z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628, z późn. zm.).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst