Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części
Znak:
WA.6743.4.(l.p.).(rok).I
Komórka organizacyjna:
Wydział Architektury
Wymagane dokumenty
Dokumenty do wniosku winny być złożone w oryginale.
1. Formularz zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części,
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
3. Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych, istniejących i budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania
4. Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczo-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi
5. W przypadkach określonych w art. 71 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane – ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności
6. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami (w zależności od potrzeb)
7. Zaświadczenie prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu miejscowego
8. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadkach, o których mowa w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko)
9. Upoważnienie udzielone osobie działającej w Państwa imieniu, jeśli nie składają Państwo wniosku osobiście
10. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Dokumenty wymienione w punktach 3-4 opracowują osoby posiadające uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 12, ust.4 Prawa budowlanego.
Należy złożyć zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części, wraz z wymaganymi dokumentami. Jeżeli zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest związana z koniecznością wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub obowiązkiem zgłoszenia, rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę lub w trybie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (art. 30 ust. 2-4 ustawy Prawo budowlane). W przypadku, gdy zgłoszenie nie będzie posiadało wszystkich wymaganych dokumentów, organ nałoży na inwestora obowiązek w drodze postanowienia, w którym zobowiąże do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Należy pamiętać, że nie wykonanie nałożonych obowiązków będzie podstawą do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do dokonanego zgłoszenia. Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót budowlanych w przypadkach określonych w art. 30 ust. 7 Prawa budowlanego. Pozwolenia na budowę wymagają również roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków. Do wykonywania robót budowlanych objętych zgłoszeniem mogą Państwo przystąpić, jeśli organ w terminie 30 dni od daty dokonania zgłoszenia nie wyda decyzji o sprzeciwie.
Opłaty
17 zł - dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika.

Nie podlegają opłacie skarbowej podania dotyczące budownictwa mieszkaniowego. W przypadku, gdy lokal lub budynek pełni inne funkcje, a także funkcję mieszaną (mieszkaniową i inną), istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej, ale przy obliczaniu opłat nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16: Bank PEKAO SA 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub w kasie Starostwa.
Miejsce złożenia dokumentów:
Parter, wejście A, stanowisko nr 10
Termin załatwienia sprawy:
Inwestor może przystąpić do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, o ile organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, po upływie 30 dni od dnia dostarczenia kompletnego zgłoszenia (uzupełnienia braków lub nieprawidłowości w dokonanym zgłoszeniu), lecz nie później niż po upływie 2 lat od dostarczenia zgłoszenia. Nałożenie obowiązku uzupełnienia braków w drodze postanowienia, przerywa bieg terminu 30 dni.
Sprawy prowadzą:
Pracownicy Wydziału Architektury
Tryb odwoławczy:
Właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji jest Wojewoda. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r. poz. 1493).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst