Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia
Znak:
WŚ.6221
Komórka organizacyjna:
Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska
Wymagane dokumenty
(dokumenty do wniosku winny być złożone w oryginale)
Zgłoszenie, zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska powinno zawierać:
a. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
b. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
c. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
d. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
e. wielkość i rodzaj emisji,
f. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
g. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Do zgłoszenia należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej:
- za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
- za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
Opłaty
120 zł - opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pruszkowie nr: Bank PEKAO SA nr: 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie lub Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a. jednostki budżetowe,
b. jednostki samorządu terytorialnego,
c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Miejsce złożenia dokumentów:
kancelaria ogólna, za pośrednictwem operatora pocztowego.
Termin załatwienia sprawy:
Rozpoczęcie eksploatacji instalacji może nastąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Sprawy prowadzą:
Wydział Ochrony Środowiska
Aleksandra Piątek
tel. 022 738 15 52
e-mail: srodowisko@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.).
3. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).
4. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881).
5. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880).
6. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst